BB Codes

 • [B], [I], [U], [S] - Bold, Italics, Underline, and Strike-through

  Làm cho vùng chữ được bôi trở thành in đậm, in nghiêng, gạch chân hoặc gạch ngang.

  Ví dụ:
  This is [B]bold[/B] text.
  This is [I]italic[/I] text.
  This is [U]underlined[/U] text.
  This is [S]struck-through[/S] text.
  Hiển thị:
  This is bold text.
  This is italic text.
  This is underlined text.
  This is struck-through text.
 • [COLOR=color], [FONT=name], [SIZE=size] - Text Color, Font, and Size

  Thay đổi màu sắc, phông chữ hoặc kích thước của ký tự được chọn.

  Ví dụ:
  This is [COLOR=red]red[/COLOR] and [COLOR=#0000cc]blue[/COLOR] text.
  This is [FONT=Courier New]Courier New[/FONT] text.
  This is [SIZE=1]small[/SIZE] and [SIZE=7]big[/SIZE] text.
  Hiển thị:
  This is red and blue text.
  This is Courier New text.
  This is small and big text.
 • [URL], [EMAIL] - Linking

  Chèn liên kết tại Ký tự được bao quanh.

  Ví dụ:
  [URL]http://www.example.com[/URL]
  [EMAIL]example@example.com[/EMAIL]
  Hiển thị:
  http://www.example.com
  example@example.com
 • [URL=link], [EMAIL=address] - Linking (Advanced)

  Chèn liên kết cho trang web hoặc địa chỉ email cho vùng chọn.

  Ví dụ:
  [URL=http://www.example.com]Go to example.com[/URL]
  [EMAIL=example@example.com]Email me[/EMAIL]
  Hiển thị:
  Go to example.com
  Email me
 • [USER=ID] - Profile Linking

  Links to a user's profile. This is generally inserted automatically when tagging a user.

  Ví dụ:
  [USER=1]Tên tài khoản[/USER]
  Hiển thị:
  Tên tài khoản
 • [IMG] - Image

  Hiển thị hình ảnh sử dụng vùng chọn như là 1 liên kết

  Ví dụ:
  [IMG]https://itseovn.com/​styles/default​/xenforo/avatars/avatar_s.png[/IMG]
  Hiển thị:
  [​IMG]
 • [MEDIA=site] - Embedded Media

  Chèn video, flash đa phương tiện từ trang web được phép vào nội dung bài viết. Bạn nên dùng nút MEDIA ở thanh công cụ soạn thảo của diễn đàn. Approved sites: Dailymotion; Facebook; Liveleak; Metacafe; Vimeo; YouTube;

  Ví dụ:
  [MEDIA=youtube]oHg5SJYRHA0[/MEDIA]
  Hiển thị:
  An embedded YouTube player would appear here.
 • [LIST] - Lists

  Hiển thị kiểu danh sách dấu chấm hoặc số.

  Ví dụ:
  [LIST]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  Hiển thị:
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - Text Alignment

  Thay đổi kiểu căn lề của vùng chữ được chọn.

  Ví dụ:
  [LEFT]Left-aligned[/LEFT]
  [CENTER]Center-aligned[/CENTER]
  [RIGHT]Right-aligned[/RIGHT]
  Hiển thị:
  Left-aligned​
  Center-aligned​
  Right-aligned​
 • [QUOTE] - Quoted Text

  Hiển thị ký tự đã được trích từ nguồn khác. Bạn có thể đặt tên của nguồn.

  Ví dụ:
  [QUOTE]Quoted text[/QUOTE]
  [QUOTE=A person]Something they said[/QUOTE]
  Hiển thị:
 • [SPOILER] - Text Containing Spoilers

  Hides text that may contain spoilers so that it must be clicked by the viewer to be seen.

  Ví dụ:
  [SPOILER]Simple spoiler[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler Title]Spoiler with a title[/SPOILER]
  Hiển thị:
  Simple spoiler
  Spoiler with a title
 • [CODE], [PHP], [HTML] - Programming Code Display

  Hiển hị ký tự dưới dạng một số ngôn ngữ lập trình.

  Ví dụ:
  [CODE]General
  code[/CODE]
  [PHP]echo $hello . 'world';[/PHP]
  Hiển thị:
  Mã:
  General
  code
  PHP:
  echo $hello 'world';
 • [INDENT] - Text Indent

  Indents the wrapped text. This can be nested for larger indentings.

  Ví dụ:
  Regular text
  [INDENT]Indented text
  [INDENT]More indented[/INDENT]
  [/INDENT]
  Hiển thị:
  Regular text
  Indented text
  More indented​
 • [PLAIN] - Plain Text

  Disables BB code translation on the wrapped text.

  Ví dụ:
  [PLAIN]This is not [B]bold[/B] text.[/PLAIN]
  Hiển thị:
  This is not [B]bold[/B] text.
 • [ATTACH] - Attachment Insertion

  Inserts an attachment at the specified point. If the attachment is an image, a thumbnail or full size version will be inserted. This will generally be inserted by clicking the appropriate button.

  Ví dụ:
  Hình thu nhỏ: [ATTACH]123[/ATTACH]
  Full Size: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Hiển thị:
  The contents of the attachments would appear here.
 • [2H2=option] - thẻ h2

  chèn thẻ h2 vào bài viết

  Ví dụ:
  [2h2="theh2"]thẻ h2 trong xenforo[/2h2]
  Hiển thị:

  thẻ h2 trong xenforo

 • [3H3=option] - 3h3

  3h3

  Ví dụ:
  [3h3="theh3"]thẻ h3 trong xenforo[/3h3]
  Hiển thị:

  thẻ h3 trong xenforo

 • [AUDIO=option] - chèn nhạc

  Chèn file nhạc vào forum

  Ví dụ:
  [audio="http://itseovn.com/Upload/beat-sac-moi-em-hong.mp3"]
  [/audio]
  Hiển thị:
 • [CONTAINER] - Container

  A transparent container which will automatically overflow if the content is wider than the page or larger than 600px in height.

  Ví dụ:
  [CONTAINER]This is a transparent container with a fluid height. It is typically used to enclose large tables which have lots of columns and rows.[/CONTAINER]
  Hiển thị:
  This is a transparent container with a fluid height. It is typically used to enclose large tables which have lots of columns and rows.
 • [DMCA], [DMCA=option] - Tạo DMCA

  Tạo DMCA cho bài viết

  Ví dụ:
  [dmca][/dmca]
  Hiển thị:
  DMCA.com Protection Status
 • [ER] - thẻ error lỗi pm

  thẻ error lỗi pm

  Ví dụ:
  [er]ai[/er]
  Hiển thị:
  Báo lỗi phần mềm không tải được
  hoặc cài đặt không được
  Báo cáo nếu gặp phải phần mềm lỗi, hoặc không tải được, chúng tôi sẽ sửa lại liên kết ngay.
 • [H2] - thẻ h2

  chèn thẻ h2 vào bài viết

  Ví dụ:
  [h2]thẻ h2 trong xenforo[/h2]
  Hiển thị:

  thẻ h2 trong xenforo

 • [H3] - thẻ h3

  chèn thẻ h3 vào bài viết

  Ví dụ:
  [h3]thẻ h3 trong xenforo[/h3]
  Hiển thị:

  thẻ h3 trong xenforo

 • [H4] - thẻ h4

  chèn thẻ h4 vào diễn đàn

  Ví dụ:
  [H4]thẻ h4 trong xenforo[/H4]
  Hiển thị:

  thẻ h4 trong xenforo

 • [H5] - thẻ h5

  chèn thẻ h5 vào bài viết

  Ví dụ:
  [H5]thẻ h5 trong xenforo[/H5]
  Hiển thị:
  thẻ h5 trong xenforo
 • [H6] - thẻ h6

  chèn thẻ h6 vào bài viết

  Ví dụ:
  [H6]thẻ h6 trong xenforo[/H6]
  Hiển thị:
  thẻ h6 trong xenforo
 • [INPUT=option] - input

  input

  Ví dụ:
  [input="Xử lý chuỗi"]cs-input[/input]
  Hiển thị:
 • [P] - thẻ p

  chèn thẻ p vào bài viết

  Ví dụ:
  [p]thẻ h2 trong xenforo[/p]
  Hiển thị:

  thẻ h2 trong xenforo

 • [TABLE] - Table

  A table.

  Ví dụ:
  [TABLE][TR][TH]This is a header cell[/TH][TH]This is a header cell[/TH][/TR][TR1][TD]This is a left aligned cell[/TD][TD1]This is a centre aligned cell[/TD1][/TR1][TR2][TD2]This is a right aligned cell[/TD2][TD]Left aligned[/TD][/TR2][TR1][TD1]Centre aligned[/TD1][TD2]Right aligned[/TD2][/TR1][/TABLE]
  Hiển thị:
  [TR1][/TR1][TR2][/TR2][TR1][/TR1]
  This is a header cellThis is a header cell
  This is a left aligned cellThis is a centre aligned cellThis is a right aligned cellLeft alignedCentre alignedRight aligned
 • [TD] - Table Cell (Left)

  A cell with left aligned text.

  Ví dụ:
  [TABLE][TR][TD]This is a left aligned (standard) cell[/TD][/TR][/TABLE]
  Hiển thị:
  This is a left aligned (standard) cell
 • [TD1] - Table Cell (Center)

  A cell with center aligned text.

  Ví dụ:
  [TABLE][TR][TD1]This is a center aligned cell[/TD1][/TR][/TABLE]
  Hiển thị:
  This is a center aligned cell
 • [TD2] - Table Cell (Right)

  A cell with right aligned text.

  Ví dụ:
  [TABLE][TR][TD2]This is a right aligned cell[/TD2][/TR][/TABLE]
  Hiển thị:
  This is a right aligned cell
 • [TH] - Table Cell (Header)

  A header cell with bold, centre aligned text and a dark background.

  Ví dụ:
  [TABLE][TR][TH]This is a header cell[/TH][/TR][/TABLE]
  Hiển thị:
  This is a header cell
 • [TR] - Table Row (Transparent)

  A row with a transparent background.

  Ví dụ:
  [TABLE][TR][TD]This is a standard cell in a row with a transparent background[/TD][/TR][/TABLE]
  Hiển thị:
  This is a standard cell in a row with a transparent background
 • [UIMG=option] - bbcode up images

  bbcode up images

  Ví dụ:
  [uimg="https://itseovn.com/img/upload/quan-cafe-44-nguyen-cuu-dam-tan-phu.jpg"]hình ảnh kiểm tra[/uimg]
  Hiển thị:
  hình ảnh kiểm tracafe-44-nguyen-cuu-dam-tan-phu.jpg" src="https://itseovn.com/img/upload/quan-cafe-44-nguyen-cuu-dam-tan-phu.jpg">
 • [URLDF=option] - link dofollow

  tạo đường dẫn dofollow cho forum itseovn.com

  Ví dụ:
  [urldf="http://itseovn.com"]dien dan seo[/urldf]
  Hiển thị:
  dien dan seo
 • [VIDEO=option] - Chèn video

  Chèn video vào forum

  Ví dụ:
  [video="https://itseovn.com/Upload/sac-moi-em-hong-karaoke.mp4"]
  [/video]
  Hiển thị: