b8: Tự học javascript căn bản bài 1

Thảo luận trong 'Lập trình Javascript, js' bắt đầu bởi admin, 7/1/16.

 1. admin
  Tham gia ngày:
  22/5/13
  Bài viết:
  4,855
  Đã được thích:
  1,190
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  b8: Tự học javascript căn bản bài 1
  Cần lưu ý tại bài học:
  • document.write('Nội dung cần in'); // in nội dung ra ngoài màn hình.
  • var a=prompt("Nội dung hiển thị ngoài màn hình",''); // tạo khung textbox cho người dùng nhập vào. Dữ liệu nhập vào sẽ được truyền cho biến a.
  • var b=parseInt(prompt("Nhập tuổi của bạn",'')); // nhập vào giá trị, giá trị được truyền vào biến b, biến b sẽ được hàm parseInt chuyển thành kiểu số thực int.
  • var laygiatri=confirm("Bạn chọn Ok hay Cancal"); // tạo hộp thoại OK, Cancel và trả về giá trị cho biến laygiatri.
  • alert(laygiatri); // in dữ liệu biến laygiatri ra màn hình.
  Các phép toán trong javascript
  • Các phép toán trong javascript : +, -, *, /, %
  • Các phép quan hệ so sánh: >, < , >=, <=, ==, !=
  • Các phép logic : && (and), || (or), ! (not, phủ định)
  Demo online: xem demo tại đây tự học javascript bài 1.

  Code :
  Trong code đã được ghi chú khá rõ, các bạn đọc code sẽ hiểu rõ hơn.
  HTML:
  <!doctype html>
  <html>
  <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Bai 8: Học javascript căn bản bài 1</title>
  <meta name="description" content="Bai 8: Học javascript căn bản bài 1, Học javascript căn bản bài 1, Học javascript căn bản bài 1" >
  
  </head>
  
  <body>
  
  <h1 align="center">Bai 8: Học javascript căn bản bài 1</h1>
  
  
  <!-- start code javascript -->
  
  <script type="text/javascript">
  
    document.write("<p alighn='center'>Hello <b>Javascript</b></p>"); /* lệnh document.write('text'): xuất ra dạng text dạng html trên trình duyệt */
   
    document.write("<p>Đoạn văn chứa nội dung</p>");
  
    // Start tạo bảng trong javascript
    document.write("<table width='600' border='1' align='center' cellpadding='5'><caption>Tạo Bảng Bằng Javascript</caption>");
   
    document.write("<tr><th width='300' height='40'>Tên</th> <th>Tuổi</th> </tr>");
   
    document.write("<tr><td align='center'>Tí</td><td align='center'>19</td></tr>");
   
    document.write("</table>");
    // Ennd tạo bảng trong javascript
   
    //START Biến trong javascript
    //có dữ liệu thì không cần khai báo trước.
    a=10;
    b=5;
    c='hello';
    //không có dữ liệu thì dùng biến var để khai báo kèm theo
    var d;
    //xuất biến ra ngoài và nối chuỗi trong javascript
    document.write("Giá trị biến a :<b>"+a+"</b>");
    //END Biến trong javascript
   
    /*START Các phép toán trong javascript : +, -, *, /, %
        Các phép quan hệ so sánh: >, < , >=, <=, ==, !=
        Các phép logic : && (and), || (or), ! (not, phủ định)
    */
    d=a+b;
    document.write("<br>"+d);
    //END Các phép toán trong javascript
   
    // START Bài tập tạo bảng bằng các phép toán
    dd=a/b;
    document.write("<table width='750' border='1' align='center' cellpadding='5'><caption>Bài tập tạo bảng bằng các phép toán</caption>");
   
    document.write("<tr><th width='150' height='40'></th> <th>+</th> <th>-</th> <th>*</th> <th>/</th></tr>");
   
    document.write("<tr><td align='center'>a = "+a+"</td><td align='center' rowspan='2'>"+(a+b)+"</td> <td align='center' rowspan='2'>"+(a-b)+"</td> <td align='center' rowspan='2'>"+(a*b)+"</td> <td align='center' rowspan='2'>"+ dd+" </td> </tr>");
   
     document.write("<tr><td align='center'>b = "+b+"</td></tr>");
   
    document.write("</table>");
   
    // END Bài tập tạo bảng bằng các phép toán
   
    // Start Tạo hộp thoại thông báo alert, tạo hộp thoại prompt
    alert("Nội dung thông báo biến a: "+a);
    a=prompt("Nhập giá trị a mới",a); // kết quả trả về của hàm prompt là chuỗi 
    alert("Giá trị a mới vừa nhập là: "+a);
    // END Tạo hộp thoại thông báo alert, tạo hộp thoại prompt
   
    //Hàm chuyển chuỗi thành số
    tam=parseInt("12");//parseFloat(), isNaN
   
    // Satrt hộp thoại confirm
    laygiatri=confirm("Bạn chọn Ok hay Cancal");
    alert(laygiatri);
    // End hộp thoại confirm
   
    //Bài tập
    // Start tạo bảng trong javascript nhập từ hộp thoại
   
    a=prompt("Nhập tên của bạn",'');
    b=parseInt(prompt("Nhập tuổi của bạn",''));
   
    document.write("<br> <br> <table width='600' border='1' align='center' cellpadding='5'><caption>Tạo Bảng Bằng Javascript nhập từ hộp thoại</caption>");
   
    document.write("<tr><th width='300' height='40'>Tên</th> <th>Tuổi</th> </tr>");
   
    document.write("<tr><td align='center'>"+a+"</td><td align='center'>"+b+"</td></tr>");
   
    document.write("</table>");
   
    // Ennd tạo bảng trong javascript nhập từ hộp thoại
   
    // START Bài tập tạo bảng bằng các phép toán do người dùng nhập vào các con số
   
    a=parseInt(prompt("Nhập giá trị a",''));
    b=parseInt(prompt("Nhập giá trị b",''));
    ab=a/b;
    document.write("<br> <br> <table width='750' border='1' align='center' cellpadding='5'><caption>Bài tập tạo bảng bằng các phép toán do người dùng nhập vào các con số</caption>");
   
    document.write("<tr><th width='150' height='40'></th> <th>+</th> <th>-</th> <th>*</th> <th>/</th></tr>");
   
    document.write("<tr><td align='center'>a = "+a+"</td><td align='center' rowspan='2'>"+(a+b)+"</td> <td align='center' rowspan='2'>"+(a-b)+"</td> <td align='center' rowspan='2'>"+(a*b)+"</td> <td align='center' rowspan='2'>"+ ab+" </td> </tr>");
   
    document.write("<tr><td align='center'>b = "+b+"</td></tr>");
   
    document.write("</table>");
   
    // END Bài tập tạo bảng bằng các phép toán do người dùng nhập vào các con số
   
  </script>
  
  
  <!-- End code javascript -->
  
  
  
  </body>
  
  </html>
  
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  b8: Tự học javascript căn bản bài 1

  Chỉnh sửa cuối: 7/1/16
 2. admin
  Tham gia ngày:
  22/5/13
  Bài viết:
  4,855
  Đã được thích:
  1,190
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Một số code bài tập trong bài :

  Code 1 :

  Demo bài 1:
  Xem demo bài 1 về javascript tại đây.
  HTML:
  <!doctype html>
  <html>
  <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Bai 8: Học javascript căn bản lệnh điều kiện bài 1</title>
  <meta name="description" content="Bai 8: Học javascript căn bản lệnh điều kiện bài 1, Học javascript căn bản lệnh điều kiện bài 1" >
  </head>
  
  <body>
    <h1 align="center">Bai 8: Học javascript căn bản lệnh điều kiện bài 1</h1>
    <script type="text/javascript">
      a=6;
      b=10;
      c=12;
     
      //lệnh rẽ nhánh IF
      /*  Dạng 1 : Cấu trúc
        if(dieu_kien)
        {
          thuc_hien_khi_lenh_dung;
        }
      */
      //VD Dạng 1
      if(a>b)
      {
        document.write('Hello Javascript<br><br>');
      }
      /*  Dạng 2 : Cấu trúc
        if(dieu_kien)
        {
          thuc_hien_khi_DK_dung;
        }
        else
        {
          thuc_hien_khi_DK_Sai;
        }
      */
      //VD Dạng 2
      if(a<b)
      {
        document.write("Hello abc<br><br>"); 
      }
      else
      {
        document.write("Hello xyz<br><br>");
      }
     
      //Bài tập 1 : tìm số lớn nhất trong 3 số vừa nhập
     
      /*
     
      a=parseInt(prompt("Nhập giá trị a",''));
      b=parseInt(prompt("Nhập giá trị b",''));
      c=parseInt(prompt("Nhập giá trị c",''));
      document.write("Giá trị a: "+a+"<br>Giá trị b: "+b+"<br>Giá trị c: "+c + "<br><br>")
      */
     
      //cách 1
      /*
      if(a>b && a>c)
      {
        document.write("Giá trị a ="+a+" là số lớn nhất")
      }
     
      if(b>a && b>c)
      {
        document.write("Giá trị b ="+b+" là số lớn nhất")
      }
      if(c>a && c>b)
      {
        document.write("Giá trị c ="+c+" là số lớn nhất")
      }
      */
      //cách 2
      /*
      if(a>b)
      {
        if(a>c)
        {
          alert("Số lớn nhất " + a)
        }
        else
        {
          alert("Số lớn nhất "+ c);
        }
      }
      else
      {
        if(b>c)
        {
          alert("Số lớn nhất " + b)
        }
        else
        {
          alert("Số lớn nhất "+ c);
        }
      }
      */
      //Cách 3
      /*
      Max=a;
      if(Max<b)
      {
        Max=b;
      }
      if(Max<c)
      {
        Max=c
      }
      alert("Số lớn nhất "+ Max);
      */
     
      /*Bài tập 2 :
       Nhập vào 2 số nguyên bất kỳ.
       Nhập vào 1 phép toán(+, -, *, /)
       In ra trang web kết quả của 2 số với phép toán vừa nhập
      */
     
      a=parseInt(prompt("Nhập số thứ 1",''));
      b=parseInt(prompt("Nhập số thứ 2",''));
      pheptoan=prompt("Nhập phép toán +, - , * , /",'');
      var ketqua;
     
      //cách 1
     
      if(pheptoan=="+")
      {
        ketqua=a+b;
        document.write("Kết quả của "+a+"+"+b+"="+ketqua);
      }
      else if(pheptoan=="-")
      {
        ketqua=a-b;
        document.write("Kết quả của "+a+"-"+b+"="+ketqua);
      }
     
      else if(pheptoan=="*")
      {
        ketqua=a*b;
        document.write("Kết quả của "+a+"*"+b+"="+ketqua);
      }
     
      else if(pheptoan=="/")
      {
        if(b!=0)
        {
          ketqua=a/b;
          document.write("Kết quả của "+a+"/"+b+"="+ketqua);
        }
        else
        {
          document.write("Phép toán / giá trị số thứ 1 không được bằng 0");
        }
       
      }
      else
      {
        document.write("Bạn đã nhập sai phép toán, vui lòng nhập lại")
      }
     
     
      //cách 2
     
      if(c=="+")
      {
        ketqua=a+b;
      }
      else if(c=="-")
      {
        ketqua=a-b;
      }
      else if(c=="*")
      {
        ketqua=a*b;
      }
      else if(c=="/")
      {
        if(b!=0)
        {
          ketqua=a/b;
        }
        else
        {
          document.write("Phép toán / giá trị số thứ 1 không được bằng 0");
        }
      }
     
      document.write("Kết quả của "+a+"+pheptoan+"+b+"="+ketqua);
     
    </script>
  </body>
  
  </html>