Hàm xử lý chuỗi trong php, code php sử lý chuỗi trong lập tình web

Thảo luận trong 'Ngôn ngữ lập trình web PHP' bắt đầu bởi admin, 9/9/14.

 1. admin
  Tham gia ngày:
  22/5/13
  Bài viết:
  4,861
  Đã được thích:
  1,192
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Hàm xử lý chuỗi trong php, code php sử lý chuỗi trong lập tình web

  Các hàm này rất hữu ích cho lập trình viên, dù ngươi làm lâu cũng không nhớ hết code được, ITSEOVN viết bài này mong giúp được nhiều thành viên trong công việc và học tập.

  1. Nhóm hàm in(show) thông tin lên trình duyệt web.
  • echo hoặc print là 2 hàm thường được xử dụng nhiều nhất để in thông tin (Chuỗi, giá trị biến, …) lên trình duyệt.
  • VD: bạn sử dụng 1 trong 2 hàm sau tùy thích để in thông tin lên trình duyệt.
  PHP:

  echo 'Xin chào tất cả các bạn cùng học lập trình PHP tại ITSEOVN'//Hoặc echo ('Xin chào tất cả các bạn cùng học lập trình PHP tại ITSEOVN');
  print 'Xin chào mọi người đến với lập trình php, xử lý chuỗi trong php tại itseovn'//Hoặc print( 'Xin chào mọi người đến với lập trình php, xử lý chuỗi trong php tại itseovn');

  • Lưu ý: Các bạn nên sử dụng hàm echo, vì nó thông dụng hơn hàm print, hàm echo xử lý nhanh hơn 1 tý, vì hàm print phải return về giá trị nên khiến nó in hơi lâu.
  2. Nối chuỗi bạn làm như sau:
  • Nối chuỗi trong PHP ta dùng dấu chấm '.'
  PHP:
  $txt1="Hàm xử lý chuỗi trong php tại ITSEOVN";
  $txt2=", code php sử lý chuỗi trong lập trình web cần thiết";
  echo 
  $txt1 " " $txt2;
  3.hàm strlen($str) :
  • Đếm xem trong chuỗi có tổng số bao nhiêu ký tự.
  VD:
  PHP:
  echo strlen('Xin chào bạn tới ITSEOVN học bài xử lý chuỗi trong php');
  Kết quả trả về: 67 ký tự tất cả.

  4. Hàm str_word_count ($str) :
  • Đếm tổng số từ có trong chuỗi
  VD:
  PHP:
  echo str_word_count('dien dan ITSEOVN');
  Kết quả trả về: 3
  • Ngoài ra nếu bạn muốn đếm số ký tự có trong 1 chuỗi là bao nhiêu thì dùng hàm sau:
  PHP:
  $str str_replace("c""""xử lý chuỗi cơ bản trong php tại itseovn"$count);
  echo 
  $count;
  Kết quả trả về biền $count = 2 // có 2 chữ c

  5. Hàm addslashes($str)

  • Hàm addslashes sẽ thêm vào ký tự \ (back slash) trước ký tự ‘ và ” trong một chuỗi, dùng hàm này để tránh lỗi trong SQL khi thêm dữ liệu được đẩy vào database.
  VD:
  PHP:
  $str 'Chào các bạn đến với xử lý chuỗi tại "ITSEOVN".';
  echo 
  addslashes$str ); // kết quả trả về : Chào các bạn đến với xử lý chuỗi tại \"ITSEOVN\".
  $str "Một số hàm xử lý 'chuỗi căn bản' trong php.";
  echo 
  addslashes$str ); //kết quả trả về : Một số hàm xử lý \'chuỗi căn bản\' trong php.
  6.Hàm stripslashes($str)
  • Hàm stripslashes có tác dụng ngược lại với addslashed, hàm này sẽ loại bỏ các ký tự \ trong chuỗi ký tự, thường được sử dụng để xử lý chuỗi trước khi hiển thị thông tin lên trình duyệt.
  VD:
  PHP:
  $str "Một số hàm xử lý \'chuỗi căn bản\' trong php.";
  echo 
  stripslashes$str ); // kết quả trả về : Một số hàm xử lý 'chuỗi căn bản' trong php.
  7. Hàm str_repeat($str, $n)
  • Hàm str_repeate cho phép lặp lại chuỗi $str theo $n lần
  VD:
  PHP:
  echo str_repeat‘Xin chào’); // kết quả sẽ được lặp lại 2 lần : Xin chàoXin chào
  • Ngoài ra hàm này còn có tác dụng đếm số ký tự có trong 1 chuỗi là bao nhiêu
  PHP:
  $str str_replace("h""""tập hợp các hàm xử lý chuỗi php"$count);
  echo 
  $count//kết quả trả về cho biến $count = 4
  8.Hàm str_replace($chuoi_tim, $chuoi_thay_the, $chuoi_nguon)
  • Hàm str_replace cho phép tìm kiếm và thay thế trong chuỗi.
  VD1:
  PHP:
  $str 'Đọc hết bài về xử lý chuỗi trong PHP này bạn sẽ lập trình tốt hơn';
  $str str_replace'chuỗi''chuỗi của mình'$str );
  echo 
  $str// kết quả $str được thay thể : Đọc hết bài về xử lý chuỗi của mình trong PHP này bạn sẽ lập trình tốt hơn
  • $chuoi_tim và $chuoi_thay_the có thể là 1 mảng dữ liệu.
  VD2: Loại bỏ tất cả các ký tự !,@,#,$,% ra khỏi chuỗi.
  PHP:
  $str 'Họ!c lập t@rình web ph#p r$ất c%ơ bản với bà@i xử l#ý chu$ỗi này';
  $str str_replace( array('!''@''#''$''%') , ''$str );
  echo 
  $str// kết quả trả về : Học lập trình web php rất cơ bản với bài xử lý chuỗi này
  VD3: Tìm và thay thế bằng và bằng
  PHP:
  $str str_replace( array(''''), array ('''') , $str );
  echo 
  $str;
  9.Danh sách các hàm Loại bỏ ký tự ra khỏi chuỗi
  • chop($string) : Loại bỏ những khoảng trắng ở cuối chuỗi.
  • trim($string) : Loại bỏ những khoảng trắng ở đầu và cuối của chuỗi.
  • ltrim($string, $ ky_tu_loai_bo ) : Loại bỏ các ký tự ở đầu chuỗi, mặc định loại bỏ tất cả khoảng trắng ở đầu chuỗi.
  • rtrim($string, $ky_tu_loai_bo ) : Loại bỏ các ký tự ở cuối chuỗi, mặc định loại bỏ tất cả khoảng trắng ở cuối chuỗi.
  VD: loại bỏ khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi.
  PHP:
  $str=trim(' Tôi yêu lập trình php và các hàm xử lý chuỗi của php ');
  echo 
  $str;//kết quả trả về : str='Tôi yêu lập trình php và các hàm xử lý chuỗi của php'
  10.Các hàm quan hệ giữa mảng và chuỗi
  • explode(‘Chuỗi tách’, $string) : Tách chuỗi thành mảng bởi chuỗi tách
  VD1:
  PHP:
  $str="xử lý chuỗi@hàm xử lý chuỗi@xử lý chuỗi hiệu quả nhất";
  $arrstrexplode("@",$str);// kết quả trả về mảng $arrstr = ('xử lý chuỗi','hàm xử lý chuỗi','xử lý chuỗi hiệu quả nhất')
  • implode(“Chuỗi nối”, $mang ) : Nối các phần tử mảng để tạo thành chuỗi.
  • join( ‘Chuỗi nối’, $mang ) : Tương tự implode
  11.Các hàm mã hóa chuỗi
  • Trong php chúng ta có hai phương pháp mã hóa chuỗi thường sử dụng là md5(mã này được hầu hết các forum dùng mã hóa mật khẩu user) và sha1(cũng nhiều forum xài nhưng ít hơn md5).
  • md5($string ) : Mã hóa chuỗi dạng md5
  • sha1($ string) : Mã hóa chuỗi dạng sha1
  12.Chuỗi và HTML

  PHP cung cấp cho chúng ta một số hàm thao tác với các thẻ HTML
  • htmlentities($string) : Chuyển tất cả các ký tự có thể áp dụng cho các thẻ HTML như <, > sang dạng thực thể của chúng, các thẻ HTML sẽ không còn tác dụng. Thường được xử dụng trong việc xử lý dữ liệu từ người dùng nhập trước khi lưu vào database.
  • html_entity_decode($string) : Ngược lại với htmlentities, hàm html_entity_decode sẽ chuyển đổi tất cả các thực thể HTML sang những kí tự có thể dùng được của chúng.
  • htmlspecialchars($string) : Tương tự htmlentities
  • htmlspecialchars_decode( $string) : Tương tự html_entity_decode
  • strip_tags($string, $allow_tags) : Loại bỏ các thẻ HTML hoặc PHP ra khỏi chuỗi, Thường được sử dụng để xử lý dữ liệu do người dùng nhập trước khi lưu trữ database, hiển thị văn bản dạng trích dẫn.
  • $allow_tags: Các thẻ cho phép giữ lại
  VD: Loại bỏ các thẻ HTML ra khỏi chuỗi $str, cho phép giữ lại thẻ và
  PHP:
  $str strip_tags$str'' );
  13.Các hàm tách chuỗi con, hàm tìm kiếm chuỗi (sub)
  • substr($string, $start, $length ): tách chuỗi con từ một chuỗi.
   • $start: Vị trí bắt đầu tách
   • $length: Chiều dài chuỗi cần tách
  VD:
  PHP:
  $str "Tự học lập trinh php ở nhà";
  $str substr$str0);
  echo 
  $str;//kết quả : 'Tự học'
  • strstr($string, $ky_tu_cho_truoc ) : Tách ra một chuỗi con từ vị trí đầu tiên của chuỗi cho trước cho đến cuối chuỗi, hàm này còn dùng để kiểm tra xem có chuỗi con trong chuỗi cha hay không, nếu có thì hàm sẽ trả về 1 chuỗi tương ứng, còn nếu không có hàm sẽ trả về giá trị false. Hàm này phân biệt chữ hoa và chữ thường.
  • stristr($string, $ky_tu_cho_truoc) : giống hàm strstr nhưng hàm này không phân biệt chữ hoa chữ thường.
  VD:
  PHP:
  $strstrstr"Học lập trình PHP căn bản""PHP" );
  echo 
  $str;//kết quả là chuỗi : PHP căn bản
  14. Hàm strpos($str, $chuoi_tim) và strrpos($str, $chuoi_tim)
  • strpos: Hàm tìm kiếm, Tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của $chuoi_tim trong chuỗi $str.
  • strrpos : Tìm vị trí xuất hiện cuối cùng của $chuoi_tim trong chuỗi $str.
  VD1:
  PHP:
  $strstrpos"Học lập trình PHP căn bản""PHP" );
  echo 
  $str;//kết quả là chuỗi : 14
  VD2:
  PHP:
  $str="Dien dan seo viet nam itseovn";
  echo 
  "vị trí từ nam :".strpos($str,"nam")."<br>";//kết quả từ 'nam' vị trí số : 18
  echo "vị trí từ i:".strrpos($str,"i")."<br>"//kết quả ký tự 'i' vị trí số : 22
  echo "vị trí từ i:".strpos($str,"i")."<br>"//kết quả từ 'nam' vị trí số : 1
  15. Một số hàm khác
  • strtolower( $str ) : Chuyển tất cả ký tự sang chữ thường.
  • strtoupper($string ): Chuyển tất cả ký tự sang chữ in hoa.
  • ucfirst( $string ): Viết hoa kí tự đầu tiên của chuỗi.
  • ucwords( $string ): Viết hoa kí tự đầu tiên của mỗi từ.
  16. In ra dấu " trong PHP
  • Dùng dấu \" để in ra dấu " trong PHP.
  VD:
  Mã:
  echo "<img src=\"http://mail.opi.yahoo.com/online?u=pvsale09&m=g&t=$i\" >";
  echo "Tôi tên là\"Phạm Công Sơn\" "; //in ra màn hình là: Tôi tên là "Phạm Công Sơn"
  
  17. Chuyển chữ hoa thành chữ thường, và chữ thường thành chữ in Hòa
  PHP:
  //chuyển đổi tất cả các chữ cái trong chuỗi thành chữ hoa
  print(strtoupper("bai tap php co ban va nang cao."))."<br>";
  //Kết quả: BAI TAP PHP CO BAN VA NANG CAO.

  //chuyển đổi tất cả các chữ cái trong chuỗi thành chữ thường
  print(strtolower("BAI TAP PHP CO BAN VA NANG CAO."))."<br>";
  //Kết quả: bai tap php co ban va nang cao.

  //chuyển đổi chữ cái đầu tiên của chuỗi thành chữ hoa
  print(ucfirst("bai tap php co ban va nang cao."))."<br>";
  //Kết quả: Bai tap php co ban va nang cao.

  //chuyển đổi chữ cái đầu tiên của tất cả các từ trong chuỗi thành chữ hoa
  print(ucwords("bai tap php co ban va nang cao."))."<br>";
  //Kết quả: Bai Tap Php Co Ban Va Nang Cao.
  Sưu tầm và chỉnh sửa từ internet.
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  Hàm xử lý chuỗi trong php, code php sử lý chuỗi trong lập tình web

  Chỉnh sửa cuối: 30/10/23
 2. admin
  Tham gia ngày:
  22/5/13
  Bài viết:
  4,861
  Đã được thích:
  1,192
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Lấy toàn bộ page của 1 website về làm site cho web mình

  PHP:
  <?php
      
  //Lấy chuỗi HTML từ trang https://itseovn.com
      
  $string file_get_contents('https://itseovn.com');
     
      
  //Xác định vị trí bắt đầu và kết thúc của thẻ <body>
      
  $startBody strpos($string,'<body>');
      
  $endBody strpos($string,'</body>');   
     
      
  //Lấy toàn bộ phần body
      
  $body substr($string,$startBody,$endBody-$startBody);
     
      
  //Bắt đầu lặp, với điều kiện $startSRC       
      
  $startSRC 1;
      while(
  $startSRC){
          
  // Xác định vị trí bắt đầu của src;
          
  $startSRC strpos($body,'src="');
          
  // Xác định vị trí kết thúc của src;
          
  $endSRC strpos(substr($body,$startSRC 5,strlen($body)-$startSRC),'"');
          
  // Cắt chuỗi lấy nội dụng của link hình
          
  $imageLink substr($body,$startSRC 5,$endSRC);
          
  //Lưu hình vào một mảng để xử lý
          
  $data[] = $imageLink;
          
  // Xác định lại phần chuỗi body tiếp theo để tiếp tục vòng lặp
          
  $body substr($body,$startSRC 5,strlen($body) - $start);
      }
  ?>
  Xử lý copy hình

  PHP:
  foreach($img as $key=>$value)
  {
      
  copy($value,"data/".$img_name[$key]);
      echo 
  " Đã lưu hình ".$value ." thành công <br />";
      
  $chuoi=str_replace($value,"data/".$img_name[$key],$chuoi);
  }
  Trên là ý tưởng của 1 bạn ở 1 site trên internet, bạn nào có ý tưởng khác không?
   
  Chỉnh sửa cuối: 27/5/16
 3. yeuseo
  Tham gia ngày:
  15/8/14
  Bài viết:
  92
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  6
  Qua troi code. Toan code can thiet ko
   
 4. thichngamhoa
  Tham gia ngày:
  15/8/14
  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Toàn những hàm căn bản và rất tốt cho lập trình viên
   
 5. DienDanRaoVat
  Tham gia ngày:
  14/2/14
  Bài viết:
  182
  Đã được thích:
  5
  Điểm thành tích:
  18
  Bai viet rat hay
   
 6. trantuan95
  Tham gia ngày:
  20/9/16
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Giới tính:
  Nam
  oàn những hàm căn bản và rất tốt cho lập trình viên
   
 7. trantuan95
  Tham gia ngày:
  20/9/16
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Giới tính:
  Nam
  bìa viết rất hay,tốt chp dân seo....1
   
 8. khoa.stun
  Tham gia ngày:
  29/11/16
  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  anh chị có biết ở đâu có trung tâm nào dạy lập trình PHP chất lượng ko ạ chỉ giúp em với ạ, e muốn học lại từ đầu từ lập trịn căn bản cho tới lập trình chuyên sâu, em xin chân thành cám ơn
   
 9. keto2007
  Tham gia ngày:
  11/12/16
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  WESR5T67Y8U9OLKJHGRFEWASERDFTYUIOP;LLL
   
 10. tuyenhuynhvan
  Tham gia ngày:
  20/1/17
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  đang chuẩn bị học php nên xem cũng chưa hiểu lắm
   
 11. maihoa001
  Tham gia ngày:
  16/2/17
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  những hàm căn bản và rất tốt cho lập trình viên
   
 12. Alan12312
  Tham gia ngày:
  22/2/17
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Nhiều vậy trời. Đọc code hoa cả mắt.
   
 13. haipro95
  Tham gia ngày:
  14/4/16
  Bài viết:
  23
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  8
  Giới tính:
  Nam
  Mình đang cần học code web PHP có bạn nào biết chỉ mình với
   
 14. thangmaygiadinh
  Tham gia ngày:
  10/2/17
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Hay quá phải không ạ?
   
 15. dinh850782
  Tham gia ngày:
  8/3/17
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Giới tính:
  Nam
  mình rất cảm ơn bạn đã chia sẻ điều này, mình rất cảm ơn bạn đã chia sẻ điều này,mình rất cảm ơn bạn đã chia sẻ điều này, mình rất cảm ơn bạn đã chia sẻ điều này
   
 16. dinh850782
  Tham gia ngày:
  8/3/17
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Giới tính:
  Nam
  mình rất cảm ơn bạn đã chia sẻ điều này, mình rất cảm ơn bạn đã chia sẻ điều này,mình rất cảm ơn bạn đã chia sẻ điều này, mình rất cảm ơn bạn đã chia sẻ điều này
   
 17. dinh850782
  Tham gia ngày:
  8/3/17
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Giới tính:
  Nam
  mình rất cảm ơn bạn đã chia sẻ điều này, mình rất cảm ơn bạn đã chia sẻ điều này,mình rất cảm ơn bạn đã chia sẻ điều này, mình rất cảm ơn bạn đã chia sẻ điều này
   
 18. silgmr
  Tham gia ngày:
  23/3/17
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  cảm ơn bạn, bài chia sẻ rất hay
   
 19. Huyền Nguyễn
  Tham gia ngày:
  28/4/17
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  cảm ơn bạn thớt nhiều nhé, kiến thức rất bổ ích
   
 20. upstoantam
  Tham gia ngày:
  25/10/16
  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Có thể lên thachpham . com để học thêm, mình toàn lên đấy để tìm hiểu vì chia sẻ rất căn bản và dễ hiểu nữa.
   


Chủ để tương tự : Hàm xử
Diễn đàn Tiêu đề Date
Ngôn ngữ lập trình web PHP Khái niệm mảng trong lập trình PHP và các hàm xử lý mảng phần tử căn bản 29/9/14
Ngôn ngữ lập trình web PHP Lấy thời gian hiện tại trong PHP bằng hàm getdate() 14/9/18
Ngôn ngữ lập trình web PHP Hướng dẫn học php về Hàm isset() 30/5/16
Ngôn ngữ lập trình web PHP Hàm kiểm tra biến tồn tại trong PHP 5/4/16
Ngôn ngữ lập trình web PHP Hàm lấy đường dẫn truy cập trước đó trong PHP 5/4/16