Hàm xử lý chuỗi và các hàm xử lý căn bản trong mysql

Thảo luận trong 'Kiến thức lập trình SQL & MySQL' bắt đầu bởi phamcongson, 12/1/16.

 1. phamcongson
  Tham gia ngày:
  3/6/13
  Bài viết:
  474
  Đã được thích:
  93
  Điểm thành tích:
  28
  Giới tính:
  Nam
  Hàm xử lý chuỗi và các hàm xử lý căn bản trong mysql
  1. Nối chuỗi trong mysql dùng hàm CONCAT
  • CONCAT dùng để nối 2 hoặc nhiều chuỗi lại với nhau.
  Mã:
  SELECT CONCAT(N"Nối chuỗi trong MySQL"," ", N"xử lý chuỗi trongg mysql") AS mycolum;
  Mã:
  SELECT CONCAT(row1, row2,row3) AS mycolum;
  • Kết quả: Nối chuỗi trong MySQL xử lý chuỗi trongg mysql
  • Hoặc bạn có thể dụng hàm CONCAT_WS
  2. Nối chuỗi thêm ký tự ở giữa mỗi chuỗi nối CONCAT_WS
  • Dùng để nối chuỗi và thêm các ký tự tùy chỉnh vào giữa mối chuỗi nối.
  • VD: bạn muốn nối chuỗi ('1','2','3') khi in ra dữ liệu sẽ nối thêm dấu - ở giữa mối chuỗi nối thành: 1-2-3 thì dùng hàm CONCAT_WS nhé.
  • Hoặc nối chuỗi: ('xử','lý','chuỗi') khi in dữ liệu sẽ có khoảng trắng ' ' ở giữa mối chuỗi nối thì dùng hàm CONCAT_WS
  VD1: khi dùng CONCAT_WS
  Mã:
  SELECT CONCAT_WS(" ",N"Xử",N"Lý",N"Chuỗi") AS mycolum;
  • Kết quả: Xử Lý Chuỗi
  • " ": là ký tự thêm vào giữa mỗi chuỗi
  VD1: khi dùng CONCAT

  Mã:
  SELECT CONCAT(N"Xử",N"Lý",N"Chuỗi") AS mycolum;
  • Kết quả: XửLýChuỗi
  VD2: khi dùng CONCAT_WS
  Mã:
  SELECT CONCAT_WS(", ","1","2","3") AS mycolum;
  • Kết quả: 1, 2, 3
  • ", ": là ký tự thêm vào giữa mỗi chuỗi
  VD2: khi dùng CONCAT

  CODE]SELECT CONCAT_WS(",","1","2","3") AS mycolum;[/CODE]
  • Kết quả: 123
  3. Hàm AVG
  • Hàm trả về giá trị bình quân của cột hay trường (column) trong câu truy vấn
  Mã:
  SELECT AVG(amount) FROM tableOrders
  
  4. Hàm MIN
  • Hàm trả về giá tri nhỏ nhất của cột hay trường trong câu truy vấn
  Mã:
  SELECT MIN(amount) FROM tableOrders
  
  5. Hàm MAX
  • Hàm trả về giá tri lớn nhất của cột hay trường trong câu truy vấn
  Mã:
  SELECT MAX(amount) FROM tableOrders
  
  6. Hàm Count
  • Hàm trả về số lượng mẩu tin trong câu truy vấn trên bảng
  Mã:
  SELECT Count(*) FROM tableOrders
  
  7. Hàm SUM
  • Hàm trả về tổng giá trị của trường (column) , cột ,trong câu truy vấn
  Mã:
  SELECT Sum(amount) FROM tableOrders
  
  8. Hàm ASCII
  • Hàm trả về giá trị mã ASCII của ký tự bên trái của chuỗi
  Mã:
  SELECT ASCII ('TOI');
  
  9. Hàm Char
  • Hàm này chuyển đổi kiểu mã ASCII từ số nguyên sang dạng chuỗi
  Mã:
  SELECT Char(35)
  
  10. Hàm UPPER
  • Hàm này chuyển đổi chuỗi sang dạng kiểu chữ hoa
  Mã:
  SELECT UPPER('itseovn')
  
  11. Hàm LOWER
  • Hàm này chuyển đổi chuỗi sang dạng kiểu chữ thường
  Mã:
  SELECT LOWER('ITSEOVN')
  
  12. Hàm LENGTH
  • Hàm này trả về chiều dài của chuỗi:
  Mã:
  SELECT LENGTH('Dien dan seo ITSEOVN')
  
  13. Hàm LTRIM
  • Hàm này loại bỏ khoảng trống bên trái của chuỗi:
  Mã:
  SELECT LTRIM(' ITSEOVN CNTT VN');
  
  14. Hàm RTRIM
  • Hàm này loại bỏ khoảng trống bên phải của chuỗi:
  Mã:
  SELECT RTRIM('ITSEOVN CNTT VN ');
  
  15. Hàm LEFT
  • Hàm này trả về chuỗi bên trái tính từ đầu cho đến vị trí thứ n
  Mã:
  SELECT LEFT('Dien dan seo',3);
  
  16. Hàm RIGHT :
  • Hàm này trả về chuỗi bên phải tính từ cuối cho đến vị trí thứ n
  Mã:
  SELECT RIGHT('Dien dan cntt Viet Nam',3);
  
  Kết quả : Nam

  17 Hàm Instr
  • Hàm trả về vị trí chuỗi bắt đầu của chuỗi con trong chuỗi xét
  Mã:
  SELECT INSTR('hatinh','iamhatinh');
  
  18 Hàm Instr
  • Hàm trả về giá trị được thay đổi từ 1 chuỗi tìm kiếm.
  Mã:
  REPLACE('diễn đàn seo Việt Nam', 'seo', 'ITSEOVN')
  
  • Kết quả được chuỗi : diễn đàn ITSEOVN Việt Nam
  Để add chữ tiếng Việt vào database thì bạn thêm N' vào trước dữ liệu khi lưu xuống

  VD:
  Mã:
  REPLACE(N'diễn đàn seo Việt Nam', N'seo', N'ITSEOVN')
  
  Các hàm xử lý thời gian trong MySQL

  1 Hàm CurDate()
  • Hàm trả về ngày,tháng ,năm hiện hành của hệ thống
  Mã:
  SELECT curdate() as 'Hôm nay là'
  
  Kết quả : Hôm nay là = 2016-01-12

  2. Hàm curtime()
  • Hàm trả về giờ .phút và giây hiện hành của hệ thống
  Mã:
  SELECT curtime() as 'Bây giờ là'
  
  Kết quả : Bây giờ là = 09:15:05

  3.Hàm Period_Diff
  • Hàm trả về số ngày trong khoảng thời gian giữa 2 ngày:
  Mã:
  SELECT Period_Diff(OrderDate,getdate()) as 'Số ngày giữa ngày'
  
  Kết quả : Số ngày giữa ngày = 65 và 62

  4. Hàm dayofmonth
  • Hàm dayofmonth trả về ngày thứ mấy trong tháng
  Mã:
  SELECT dayofmonth(curdate()) as 'hôm nay ngày mấy'
  
  Kết quả :hôm nay ngày mấy = 12
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  Hàm xử lý chuỗi và các hàm xử lý căn bản trong mysql

  Last edited by a moderator: 5/12/18
 2. phamcongson
  Tham gia ngày:
  3/6/13
  Bài viết:
  474
  Đã được thích:
  93
  Điểm thành tích:
  28
  Giới tính:
  Nam
  Tổng kết các lệnh

  cac-ham-trong-mysql-h.png
  cac-ham-trong-mysql-h1.png
  cac-ham-trong-mysql-h2.png
   
 3. phamcongson
  Tham gia ngày:
  3/6/13
  Bài viết:
  474
  Đã được thích:
  93
  Điểm thành tích:
  28
  Giới tính:
  Nam
  Diễn giải các lệnh

  1-ham-ascii-va-bin-trong-mysql.png
  2-ham-bit_lenght-char-char_length-trong-mysql.png
  3-ham-character_length-concat-concat_ws-trong-mysql.png
  4-ham-conv-elt-trong-mysql.png
  5-ham-export_set-field-find_in_set-trong-mysql.png
  6-ham-format-hex-trong-mysql.png
  7-ham-insert-instr-lcase-trong-mysql.png
  8-ham-left-lenght-trong-mysql.png
  9-ham-load_file-locate-mysql.png
  10-ham-lower-fpad-ltrim-mysql.png
  12-ham-make_set-mid-oct-octet_lenght-trong-mysql.png
  13-ham-ord-position-qoute-trong-mysql.png
  14-ham-expr-regexppattern-trong-mysql.png
  15-ham-repeate-replace-reverse-trong-mysql.png
  16-ham-right-rpad-rtrim-trong-mysql.png
  17-ham-soundex-expr1-sounds-like-expr2-space-trong-mysql.png
  19-ham-strcmp-substing-trong-mysql.png
  20-ham-substing-trong-mysql.png
  21-ham-substing-index-trong-mysql.png
  22-ham-trim-both-leading-trailing-from-trong-mysql.png
   
 4. phamcongson
  Tham gia ngày:
  3/6/13
  Bài viết:
  474
  Đã được thích:
  93
  Điểm thành tích:
  28
  Giới tính:
  Nam


Chủ để tương tự : Hàm xử
Diễn đàn Tiêu đề Date
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Các hàm xử lý thời gian trong MySQL 12/1/16
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Hàm xử lý chuỗi trong sql, hàm xử lý chuỗi cơ bản trong sql 2005, 2008 14/5/15
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Hàm xử lý ngày tháng giờ phút giây trong sql server 2005, 2008 5/3/14
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Hàm xử lý chuỗi trong sql server 3/12/13
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Cấu trúc viết hàm trong SQL 12/7/18