Khác biệt giữa Inner Join (left join) và Outer Join (right join) trong SQL server

Thảo luận trong 'Kiến thức lập trình SQL & MySQL' bắt đầu bởi phamcongson, 12/3/17.

 1. phamcongson
  Tham gia ngày:
  3/6/13
  Bài viết:
  474
  Đã được thích:
  93
  Điểm thành tích:
  28
  Giới tính:
  Nam
  1. Inner join hay còn gọi là left join
  • Lấy tất cả các bảng bên trái (Products) -> kết nối với bảng bên phải (Categories)
  • Cột nào bên trái (Products) có giá trị mới lấy kết nối qua cột bên phải (Categories)
  Mã:
  select c.NameVN 'Category',p.Name 'Product'
  from Products p
    join Categories c on c.Id=p.CategoryId
  
  2. Outer join hay còn gọi là right join
  • Lấy tất cả các bảng bên phải (Categories) -> kết nối với bảng bên trái (Products)
  • Cột nào không có ở bên trái (Products) mà bên phải (Categories) có thì cho giá trị Null
  Mã:
  select c.NameVN 'Category',p.Name 'Product'
  from Products p
    right join Categories c on c.Id=p.CategoryId
  
  Lấy ví dụ dưới để hiểu rõ hơn:
  • Chạy code sau để tạo database và table ví dụ
  Mã:
  CREATE DATABASE [EShopV103]
  GO
  USE [EShopV103]
  GO
  /****** Object: Table [dbo].[Customers] Script Date: 07/04/2014 08:14:19 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[Categories](
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Name] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [NameVN] [nvarchar](50) NOT NULL,
  CONSTRAINT [PK_Categories] PRIMARY KEY CLUSTERED
  (
    [Id] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  EXEC sys.sp_addextendedproperty @name=N'MS_Description', @value=N'Mã loại' , @level0type=N'SCHEMA',@level0name=N'dbo', @level1type=N'TABLE',@level1name=N'Categories', @level2type=N'COLUMN',@level2name=N'Id'
  GO
  EXEC sys.sp_addextendedproperty @name=N'MS_Description', @value=N'Tên loại hàng' , @level0type=N'SCHEMA',@level0name=N'dbo', @level1type=N'TABLE',@level1name=N'Categories', @level2type=N'COLUMN',@level2name=N'Name'
  GO
  EXEC sys.sp_addextendedproperty @name=N'MS_Description', @value=N'Tên tiếng Việt' , @level0type=N'SCHEMA',@level0name=N'dbo', @level1type=N'TABLE',@level1name=N'Categories', @level2type=N'COLUMN',@level2name=N'NameVN'
  GO
  SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Categories] ON
  INSERT [dbo].[Categories] ([Id], [Name], [NameVN]) VALUES (1000, N'Watches', N'Đồng hồ đeo tay')
  INSERT [dbo].[Categories] ([Id], [Name], [NameVN]) VALUES (1001, N'Laptops', N'Máy tính xách tay')
  INSERT [dbo].[Categories] ([Id], [Name], [NameVN]) VALUES (1002, N'Cameras', N'Máy ảnh')
  INSERT [dbo].[Categories] ([Id], [Name], [NameVN]) VALUES (1003, N'Mobiles', N'Điện thoại')
  INSERT [dbo].[Categories] ([Id], [Name], [NameVN]) VALUES (1004, N'Perfumes', N'Nước hoa')
  INSERT [dbo].[Categories] ([Id], [Name], [NameVN]) VALUES (1005, N'Jewels', N'Nữ trang')
  INSERT [dbo].[Categories] ([Id], [Name], [NameVN]) VALUES (1006, N'Fashion Boats', N'Giày thời trang')
  INSERT [dbo].[Categories] ([Id], [Name], [NameVN]) VALUES (1007, N'Travel Bags', N'Túi xách du lịch')
  INSERT [dbo].[Categories] ([Id], [Name], [NameVN]) VALUES (1017, N'Hello', N'Chào')
  INSERT [dbo].[Categories] ([Id], [Name], [NameVN]) VALUES (1018, N'Hello', N'Chào')
  INSERT [dbo].[Categories] ([Id], [Name], [NameVN]) VALUES (1019, N'Hello', N'Chào')
  SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Categories] OFF
  /****** Object: Table [dbo].[Products] Script Date: 07/04/2014 08:14:19 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[Products](
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Name] [nvarchar](60) NOT NULL,
    [UnitPrice] [float] NOT NULL,
    [Image] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [ProductDate] [date] NOT NULL,
    [Available] [bit] NOT NULL,
    [CategoryId] [int] NOT NULL,
    [Quantity] [int] NOT NULL,
    [Description] [nvarchar](max) NULL,
  CONSTRAINT [PK_Products] PRIMARY KEY CLUSTERED
  (
    [Id] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  EXEC sys.sp_addextendedproperty @name=N'MS_Description', @value=N'Mã hàng hóa' , @level0type=N'SCHEMA',@level0name=N'dbo', @level1type=N'TABLE',@level1name=N'Products', @level2type=N'COLUMN',@level2name=N'Id'
  GO
  EXEC sys.sp_addextendedproperty @name=N'MS_Description', @value=N'Tên hàng hóa' , @level0type=N'SCHEMA',@level0name=N'dbo', @level1type=N'TABLE',@level1name=N'Products', @level2type=N'COLUMN',@level2name=N'Name'
  GO
  EXEC sys.sp_addextendedproperty @name=N'MS_Description', @value=N'Đơn giá' , @level0type=N'SCHEMA',@level0name=N'dbo', @level1type=N'TABLE',@level1name=N'Products', @level2type=N'COLUMN',@level2name=N'UnitPrice'
  GO
  EXEC sys.sp_addextendedproperty @name=N'MS_Description', @value=N'Hình ảnh' , @level0type=N'SCHEMA',@level0name=N'dbo', @level1type=N'TABLE',@level1name=N'Products', @level2type=N'COLUMN',@level2name=N'Image'
  GO
  EXEC sys.sp_addextendedproperty @name=N'MS_Description', @value=N'Ngày sản xuất' , @level0type=N'SCHEMA',@level0name=N'dbo', @level1type=N'TABLE',@level1name=N'Products', @level2type=N'COLUMN',@level2name=N'ProductDate'
  GO
  EXEC sys.sp_addextendedproperty @name=N'MS_Description', @value=N'Đang kinh doanh ?' , @level0type=N'SCHEMA',@level0name=N'dbo', @level1type=N'TABLE',@level1name=N'Products', @level2type=N'COLUMN',@level2name=N'Available'
  GO
  EXEC sys.sp_addextendedproperty @name=N'MS_Description', @value=N'Mã loại, FK' , @level0type=N'SCHEMA',@level0name=N'dbo', @level1type=N'TABLE',@level1name=N'Products', @level2type=N'COLUMN',@level2name=N'CategoryId'
  GO
  EXEC sys.sp_addextendedproperty @name=N'MS_Description', @value=N'Mô tả hàng hóa' , @level0type=N'SCHEMA',@level0name=N'dbo', @level1type=N'TABLE',@level1name=N'Products', @level2type=N'COLUMN',@level2name=N'Description'
  GO
  SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Products] ON
  INSERT [dbo].[Products] ([Id], [Name], [UnitPrice], [Image], [ProductDate], [Available], [CategoryId], [Quantity], [Description]) VALUES (1018, N'Carnarvon Tigers', 62.5, N'1018.jpg', CAST(0x1F340B00 AS Date), 1, 1007, 1, N'EmEditor uses JavaScript or VBScript for its macro language, so those who are familiar with HTML or Windows scripting will be able to write macros with little difficulty. For those unfamiliar with scripting languages, EmEditor can record keystrokes, which can then be saved in a macro file that can easily be loaded in different situations. With the use of JavaScript or VBScript, you can also troubleshoot your code easily. For example, in JavaScript, you can use the following statement to troubleshoot errors')
  INSERT [dbo].[Products] ([Id], [Name], [UnitPrice], [Image], [ProductDate], [Available], [CategoryId], [Quantity], [Description]) VALUES (1019, N'Teatime Chocolate Biscuits', 9.2, N'1019.jpg', CAST(0x4A2B0B00 AS Date), 1, 1002, 1, N'EmEditor uses JavaScript or VBScript for its macro language, so those who are familiar with HTML or Windows scripting will be able to write macros with little difficulty. For those unfamiliar with scripting languages, EmEditor can record keystrokes, which can then be saved in a macro file that can easily be loaded in different situations. With the use of JavaScript or VBScript, you can also troubleshoot your code easily. For example, in JavaScript, you can use the following statement to troubleshoot errors')
  INSERT [dbo].[Products] ([Id], [Name], [UnitPrice], [Image], [ProductDate], [Available], [CategoryId], [Quantity], [Description]) VALUES (1020, N'Sir Rodney''s Marmalade', 81, N'1020.jpg', CAST(0x342F0B00 AS Date), 1, 1002, 1, N'EmEditor uses JavaScript or VBScript for its macro language, so those who are familiar with HTML or Windows scripting will be able to write macros with little difficulty. For those unfamiliar with scripting languages, EmEditor can record keystrokes, which can then be saved in a macro file that can easily be loaded in different situations. With the use of JavaScript or VBScript, you can also troubleshoot your code easily. For example, in JavaScript, you can use the following statement to troubleshoot errors')
  INSERT [dbo].[Products] ([Id], [Name], [UnitPrice], [Image], [ProductDate], [Available], [CategoryId], [Quantity], [Description]) VALUES (1075, N'RhanbrAu Klosterbier', 7.75, N'1075.jpg', CAST(0x880B0B00 AS Date), 1, 1000, 1, N'EmEditor uses JavaScript or VBScript for its macro language, so those who are familiar with HTML or Windows scripting will be able to write macros with little difficulty. For those unfamiliar with scripting languages, EmEditor can record keystrokes, which can then be saved in a macro file that can easily be loaded in different situations. With the use of JavaScript or VBScript, you can also troubleshoot your code easily. For example, in JavaScript, you can use the following statement to troubleshoot errors')
  INSERT [dbo].[Products] ([Id], [Name], [UnitPrice], [Image], [ProductDate], [Available], [CategoryId], [Quantity], [Description]) VALUES (1076, N'Lakkalik AAri', 18, N'1076.jpg', CAST(0x0AFA0A00 AS Date), 1, 1000, 1, N'EmEditor uses JavaScript or VBScript for its macro language, so those who are familiar with HTML or Windows scripting will be able to write macros with little difficulty. For those unfamiliar with scripting languages, EmEditor can record keystrokes, which can then be saved in a macro file that can easily be loaded in different situations. With the use of JavaScript or VBScript, you can also troubleshoot your code easily. For example, in JavaScript, you can use the following statement to troubleshoot errors')
  INSERT [dbo].[Products] ([Id], [Name], [UnitPrice], [Image], [ProductDate], [Available], [CategoryId], [Quantity], [Description]) VALUES (1077, N'Original Frankfurter grane SoaŸe', 13, N'1077.gif', CAST(0x27020B00 AS Date), 1, 1001, 1, N'EmEditor uses JavaScript or VBScript for its macro language, so those who are familiar with HTML or Windows scripting will be able to write macros with little difficulty. For those unfamiliar with scripting languages, EmEditor can record keystrokes, which can then be saved in a macro file that can easily be loaded in different situations. With the use of JavaScript or VBScript, you can also troubleshoot your code easily. For example, in JavaScript, you can use the following statement to troubleshoot errors')
  INSERT [dbo].[Products] ([Id], [Name], [UnitPrice], [Image], [ProductDate], [Available], [CategoryId], [Quantity], [Description]) VALUES (1081, N'Chai', 19, N'1081.jpg', CAST(0x910D0B00 AS Date), 1, 1000, 1, N'EmEditor uses JavaScript or VBScript for its macro language, so those who are familiar with HTML or Windows scripting will be able to write macros with little difficulty. For those unfamiliar with scripting languages, EmEditor can record keystrokes, which can then be saved in a macro file that can easily be loaded in different situations. With the use of JavaScript or VBScript, you can also troubleshoot your code easily. For example, in JavaScript, you can use the following statement to troubleshoot errors')
  INSERT [dbo].[Products] ([Id], [Name], [UnitPrice], [Image], [ProductDate], [Available], [CategoryId], [Quantity], [Description]) VALUES (1083, N'Mishi Kobe Niku', 97, N'1083.jpg', CAST(0x21150B00 AS Date), 1, 1005, 1, N'EmEditor uses JavaScript or VBScript for its macro language, so those who are familiar with HTML or Windows scripting will be able to write macros with little difficulty. For those unfamiliar with scripting languages, EmEditor can record keystrokes, which can then be saved in a macro file that can easily be loaded in different situations. With the use of JavaScript or VBScript, you can also troubleshoot your code easily. For example, in JavaScript, you can use the following statement to troubleshoot errors')
  INSERT [dbo].[Products] ([Id], [Name], [UnitPrice], [Image], [ProductDate], [Available], [CategoryId], [Quantity], [Description]) VALUES (1084, N'Change-New', 19, N'1084.jpg', CAST(0xE3030B00 AS Date), 1, 1000, 1, N'EmEditor uses JavaScript or VBScript for its macro language, so those who are familiar with HTML or Windows scripting will be able to write macros with little difficulty. For those unfamiliar with scripting languages, EmEditor can record keystrokes, which can then be saved in a macro file that can easily be loaded in different situations. With the use of JavaScript or VBScript, you can also troubleshoot your code easily. For example, in JavaScript, you can use the following statement to troubleshoot errors')
  SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Products] OFF
  
  • Câu lệnh select trên
  Mã:
  GO
  USE [EShopV103]
  GO
  select c.NameVN 'Category',p.Name 'Product'
  from Products p
    join Categories c on c.Id=p.CategoryId
  go
  select c.NameVN 'Category',p.Name 'Product'
  from Products p
    right join Categories c on c.Id=p.CategoryId
  
  left-join-va-right-join-trong-sql-server.png
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  Khác biệt giữa Inner Join (left join) và Outer Join (right join) trong SQL server

 2. Mẫn Phan
  Tham gia ngày:
  8/12/18
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  bài viết hay lắm ak, cảm ơn chủ thớt
   
 3. ingiacucre
  Tham gia ngày:
  18/6/19
  Bài viết:
  21
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Giới tính:
  Nữ
  Thank chủ thớt. Chia sẽ bài viết quá hay
   
 4. lactuyetvu
  Tham gia ngày:
  18/6/19
  Bài viết:
  46
  Đã được thích:
  5
  Điểm thành tích:
  8
  Giới tính:
  Nữ
  đọc hoa cả mắt k hiểu gì @@
   
 5. suckhoecuaban94
  Tham gia ngày:
  20/6/19
  Bài viết:
  19
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Thank chủ thớt. Chia sẽ bài viết quá hay. đúng cái đang cần
   
 6. phanmemquanly
  Tham gia ngày:
  4/7/19
  Bài viết:
  20
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Dù hơi khó hiểu nhưng cám ơn bạn nhé
   
 7. Bếp phú quý
  Tham gia ngày:
  7/7/19
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Ngày trước đi học cũng học mấy cái thể loại truy vấn này nhưng thực tế khi ra trường thì gần như không dùng đến mấy kiểu truy vấn này vì tốc độ xử lý với csdl lớn chút mất rất nhiều thời gian.
   
 8. minhtranseo
  Tham gia ngày:
  13/8/19
  Bài viết:
  20
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  vẫn còn mơ hô nhưng vẩn cảm ơn ad
   
 9. pham huu viet
  Tham gia ngày:
  15/8/19
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  bài viết rất chi tiết. cảm ơn bạn
   
 10. cungunglaodonghungphat
  Tham gia ngày:
  25/8/19
  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Cám ơn bạn, bài viết rất hay
   
 11. cungunglaodonghungphat
  Tham gia ngày:
  25/8/19
  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Cám ơn bạn, bài viết rất hay
   
 12. Gạch Bông Gió Dana Tiles
  Tham gia ngày:
  11/9/19
  Bài viết:
  20
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  lại biết thêm được một chút kiến thức, cảm ơn đã chia sẻ
   
 13. VO THI ANH
  Tham gia ngày:
  16/10/19
  Bài viết:
  20
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  mấy này phức tạp thiệt. cảm ơn ad
   
 14. Thompson Clegg
  Tham gia ngày:
  22/11/19
  Bài viết:
  19
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Rất cụ thể, cảm ơn Bạn đã chia sẻ
   
 15. Daniel Pham
  Tham gia ngày:
  1/1/20
  Bài viết:
  18
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Cam on ban da chia se kien thuc.
   
 16. Thanh Kim Lai
  Tham gia ngày:
  6/5/20
  Bài viết:
  23
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  3
  Giới tính:
  Nữ
  Trời mẹ, ngu mà nhìn mấy cái code còn ngu thêm dữu dôi nữa luôn á, quá đỉnh luôn
   
 17. biabia baba
  Tham gia ngày:
  15/8/20
  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  bài so sánh rất hay và hữu ích. cảm ơn bạn đã chia sẻ bài viết rất tuyệt vời này. Mong bạn sẽ ra nhiều bài viết hữu ích hơn nữa. Chúc bạn có một ngày cuối tuần tốt lành và hạnh phúc.
   


Chủ để tương tự : Khác biệt
Diễn đàn Tiêu đề Date
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Download SQL Server Enterprise và Developer 2014 full, khác biệt 2 phiên bản? nên cài bản nào tốt? 19/1/19
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Insert sao chép dữ liệu table từ database này sang database khác như thế nào? 29/6/20
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Remove last special character in sql server, xóa ký tự đặc biệt cuối chuỗi sql 20/12/18