Lấy id mã máy tính duy nhất trọn bộ trong c# mvc asp.net

Thảo luận trong 'Lập Trình Website MVC5 & MVC6' bắt đầu bởi admin, 4/4/20.

 1. admin

  admin Phạm Công Sơn Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  22/5/13
  Bài viết:
  4,265
  Đã được thích:
  1,034
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Việc lấy được mã máy của người dùng khi truy cập web rất quan trọng khi bạn thiết lập bảo mật dữ liệu người dùng truy cập trong mvc c# asp.net,..

  Để lấy được mã máy ID, thông tin BIOS, Win ID và tất tần tật máy tính của người truy cập bạn dùng lệnh sau:

  Đầu tiên bạn phải add thử viện vào using

  Mã:
  using System.Management;
  • Nếu bạn add vào bị lỗi, không tìm thấy ManagementObjectSearcher thì bạn truy cập vào
  • References -> Add Reference ... -> Assemblies -> Framework: click chọn System.Management và System.Management.Instrumentation -> OK

  Mã:
  ManagementObjectSearcher searcher = new ManagementObjectSearcher("select * from " + Key);
  Chi tiết:
  Mã:
  string key = "Win32_BIOS";
  ManagementObjectSearcher selectvalue = new ManagementObjectSearcher("select * from " + key);
  string serialId = "";
  foreach (ManagementObject getserial in selectvalue.Get())
   {
     serialId += getserial["SerialNumber"].ToString();
  }
  
  • Kết quả là ID mã Bios duy nhất của máy.
  Hoặc
  Mã:
  string key = "Win32_processor";
  ManagementObjectSearcher selectvalue = new ManagementObjectSearcher("select * from" + key);
  string serialId = "";
  foreach (ManagementObject getserial in selectvalue.Get())
  {
          serialId += getserial["ProcessorID"].ToString();
  }
  
  Tương ứng với các key bạn truyền vào bạn có thể lấy được các thông tin key như sau:
  Mã:
  Win32_1394Controller
  Win32_1394ControllerDevice
  Win32_Account
  Win32_AccountSID
  Win32_ACE
  Win32_ActionCheck
  Win32_AllocatedResource
  Win32_ApplicationCommandLine
  Win32_ApplicationService
  Win32_AssociatedBattery
  Win32_AssociatedProcessorMemory
  Win32_BaseBoard
  Win32_BaseService
  Win32_Battery
  Win32_Binary
  Win32_BindImageAction
  Win32_BIOS
  Win32_BootConfiguration
  Win32_Bus
  Win32_CacheMemory
  Win32_CDROMDrive
  Win32_CheckCheck
  Win32_CIMLogicalDeviceCIMDataFile
  Win32_ClassicCOMApplicationClasses
  Win32_ClassicCOMClass
  Win32_ClassicCOMClassSetting
  Win32_ClassicCOMClassSettings
  Win32_ClassInfoAction
  Win32_ClientApplicationSetting
  Win32_CodecFile
  Win32_COMApplication
  Win32_COMApplicationClasses
  Win32_COMApplicationSettings
  Win32_COMClass
  Win32_ComClassAutoEmulator
  Win32_ComClassEmulator
  Win32_CommandLineAccess
  Win32_ComponentCategory
  Win32_ComputerSystem
  Win32_ComputerSystemProcessor
  Win32_ComputerSystemProduct
  Win32_COMSetting
  Win32_Condition
  Win32_CreateFolderAction
  Win32_CurrentProbe
  Win32_DCOMApplication
  Win32_DCOMApplicationAccessAllowedSetting
  Win32_DCOMApplicationLaunchAllowedSetting
  Win32_DCOMApplicationSetting
  Win32_DependentService
  Win32_Desktop
  Win32_DesktopMonitor
  Win32_DeviceBus
  Win32_DeviceMemoryAddress
  Win32_DeviceSettings
  Win32_Directory
  Win32_DirectorySpecification
  Win32_DiskDrive
  Win32_DiskDriveToDiskPartition
  Win32_DiskPartition
  Win32_DisplayConfiguration
  Win32_DisplayControllerConfiguration
  Win32_DMAChannel
  Win32_DriverVXD
  Win32_DuplicateFileAction
  Win32_Environment
  Win32_EnvironmentSpecification
  Win32_ExtensionInfoAction
  Win32_Fan
  Win32_FileSpecification
  Win32_FloppyController
  Win32_FloppyDrive
  Win32_FontInfoAction
  Win32_Group
  Win32_GroupUser
  Win32_HeatPipe
  Win32_IDEController
  Win32_IDEControllerDevice
  Win32_ImplementedCategory
  Win32_InfraredDevice
  Win32_IniFileSpecification
  Win32_InstalledSoftwareElement
  Win32_IRQResource
  Win32_Keyboard
  Win32_LaunchCondition
  Win32_LoadOrderGroup
  Win32_LoadOrderGroupServiceDependencies
  Win32_LoadOrderGroupServiceMembers
  Win32_LogicalDisk
  Win32_LogicalDiskRootDirectory
  Win32_LogicalDiskToPartition
  Win32_LogicalFileAccess
  Win32_LogicalFileAuditing
  Win32_LogicalFileGroup
  Win32_LogicalFileOwner
  Win32_LogicalFileSecuritySetting
  Win32_LogicalMemoryConfiguration
  Win32_LogicalProgramGroup
  Win32_LogicalProgramGroupDirectory
  Win32_LogicalProgramGroupItem
  Win32_LogicalProgramGroupItemDataFile
  Win32_LogicalShareAccess
  Win32_LogicalShareAuditing
  Win32_LogicalShareSecuritySetting
  Win32_ManagedSystemElementResource
  Win32_MemoryArray
  Win32_MemoryArrayLocation
  Win32_MemoryDevice
  Win32_MemoryDeviceArray
  Win32_MemoryDeviceLocation
  Win32_MethodParameterClass
  Win32_MIMEInfoAction
  Win32_MotherboardDevice
  Win32_MoveFileAction
  Win32_MSIResource
  Win32_NetworkAdapter
  Win32_NetworkAdapterConfiguration
  Win32_NetworkAdapterSetting
  Win32_NetworkClient
  Win32_NetworkConnection
  Win32_NetworkLoginProfile
  Win32_NetworkProtocol
  Win32_NTEventlogFile
  Win32_NTLogEvent
  Win32_NTLogEventComputer
  Win32_NTLogEventLog
  Win32_NTLogEventUser
  Win32_ODBCAttribute
  Win32_ODBCDataSourceAttribute
  Win32_ODBCDataSourceSpecification
  Win32_ODBCDriverAttribute
  Win32_ODBCDriverSoftwareElement
  Win32_ODBCDriverSpecification
  Win32_ODBCSourceAttribute
  Win32_ODBCTranslatorSpecification
  Win32_OnBoardDevice
  Win32_OperatingSystem
  Win32_OperatingSystemQFE
  Win32_OSRecoveryConfiguration
  Win32_PageFile
  Win32_PageFileElementSetting
  Win32_PageFileSetting
  Win32_PageFileUsage
  Win32_ParallelPort
  Win32_Patch
  Win32_PatchFile
  Win32_PatchPackage
  Win32_PCMCIAController
  Win32_Perf
  Win32_PerfRawData
  Win32_PerfRawData_ASP_ActiveServerPages
  Win32_PerfRawData_ASPNET_114322_ASPNETAppsv114322
  Win32_PerfRawData_ASPNET_114322_ASPNETv114322
  Win32_PerfRawData_ASPNET_ASPNET
  Win32_PerfRawData_ASPNET_ASPNETApplications
  Win32_PerfRawData_IAS_IASAccountingClients
  Win32_PerfRawData_IAS_IASAccountingServer
  Win32_PerfRawData_IAS_IASAuthenticationClients
  Win32_PerfRawData_IAS_IASAuthenticationServer
  Win32_PerfRawData_InetInfo_InternetInformationServicesGlobal
  Win32_PerfRawData_MSDTC_DistributedTransactionCoordinator
  Win32_PerfRawData_MSFTPSVC_FTPService
  Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerAccessMethods
  Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerBackupDevice
  Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerBufferManager
  Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerBufferPartition
  Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerCacheManager
  Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerDatabases
  Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerGeneralStatistics
  Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerLatches
  Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerLocks
  Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerMemoryManager
  Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerReplicationAgents
  Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerReplicationDist
  Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerReplicationLogreader
  Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerReplicationMerge
  Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerReplicationSnapshot
  Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerSQLStatistics
  Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerUserSettable
  Win32_PerfRawData_NETFramework_NETCLRExceptions
  Win32_PerfRawData_NETFramework_NETCLRInterop
  Win32_PerfRawData_NETFramework_NETCLRJit
  Win32_PerfRawData_NETFramework_NETCLRLoading
  Win32_PerfRawData_NETFramework_NETCLRLocksAndThreads
  Win32_PerfRawData_NETFramework_NETCLRMemory
  Win32_PerfRawData_NETFramework_NETCLRRemoting
  Win32_PerfRawData_NETFramework_NETCLRSecurity
  Win32_PerfRawData_Outlook_Outlook
  Win32_PerfRawData_PerfDisk_PhysicalDisk
  Win32_PerfRawData_PerfNet_Browser
  Win32_PerfRawData_PerfNet_Redirector
  Win32_PerfRawData_PerfNet_Server
  Win32_PerfRawData_PerfNet_ServerWorkQueues
  Win32_PerfRawData_PerfOS_Cache
  Win32_PerfRawData_PerfOS_Memory
  Win32_PerfRawData_PerfOS_Objects
  Win32_PerfRawData_PerfOS_PagingFile
  Win32_PerfRawData_PerfOS_Processor
  Win32_PerfRawData_PerfOS_System
  Win32_PerfRawData_PerfProc_FullImage_Costly
  Win32_PerfRawData_PerfProc_Image_Costly
  Win32_PerfRawData_PerfProc_JobObject
  Win32_PerfRawData_PerfProc_JobObjectDetails
  Win32_PerfRawData_PerfProc_Process
  Win32_PerfRawData_PerfProc_ProcessAddressSpace_Costly
  Win32_PerfRawData_PerfProc_Thread
  Win32_PerfRawData_PerfProc_ThreadDetails_Costly
  Win32_PerfRawData_RemoteAccess_RASPort
  Win32_PerfRawData_RemoteAccess_RASTotal
  Win32_PerfRawData_RSVP_ACSPerRSVPService
  Win32_PerfRawData_Spooler_PrintQueue
  Win32_PerfRawData_TapiSrv_Telephony
  Win32_PerfRawData_Tcpip_ICMP
  Win32_PerfRawData_Tcpip_IP
  Win32_PerfRawData_Tcpip_NBTConnection
  Win32_PerfRawData_Tcpip_NetworkInterface
  Win32_PerfRawData_Tcpip_TCP
  Win32_PerfRawData_Tcpip_UDP
  Win32_PerfRawData_W3SVC_WebService
  Win32_PhysicalMemory
  Win32_PhysicalMemoryArray
  Win32_PhysicalMemoryLocation
  Win32_PNPAllocatedResource
  Win32_PnPDevice
  Win32_PnPEntity
  Win32_PointingDevice
  Win32_PortableBattery
  Win32_PortConnector
  Win32_PortResource
  Win32_POTSModem
  Win32_POTSModemToSerialPort
  Win32_PowerManagementEvent
  Win32_Printer
  Win32_PrinterConfiguration
  Win32_PrinterController
  Win32_PrinterDriverDll
  Win32_PrinterSetting
  Win32_PrinterShare
  Win32_PrintJob
  Win32_PrivilegesStatus
  Win32_Process
  Win32_Processor
  Win32_ProcessStartup
  Win32_Product
  Win32_ProductCheck
  Win32_ProductResource
  Win32_ProductSoftwareFeatures
  Win32_ProgIDSpecification
  Win32_ProgramGroup
  Win32_ProgramGroupContents
  Win32_ProgramGroupOrItem
  Win32_Property
  Win32_ProtocolBinding
  Win32_PublishComponentAction
  Win32_QuickFixEngineering
  Win32_Refrigeration
  Win32_Registry
  Win32_RegistryAction
  Win32_RemoveFileAction
  Win32_RemoveIniAction
  Win32_ReserveCost
  Win32_ScheduledJob
  Win32_SCSIController
  Win32_SCSIControllerDevice
  Win32_SecurityDescriptor
  Win32_SecuritySetting
  Win32_SecuritySettingAccess
  Win32_SecuritySettingAuditing
  Win32_SecuritySettingGroup
  Win32_SecuritySettingOfLogicalFile
  Win32_SecuritySettingOfLogicalShare
  Win32_SecuritySettingOfObject
  Win32_SecuritySettingOwner
  Win32_SelfRegModuleAction
  Win32_SerialPort
  Win32_SerialPortConfiguration
  Win32_SerialPortSetting
  Win32_Service
  Win32_ServiceControl
  Win32_ServiceSpecification
  Win32_ServiceSpecificationService
  Win32_SettingCheck
  Win32_Share
  Win32_ShareToDirectory
  Win32_ShortcutAction
  Win32_ShortcutFile
  Win32_ShortcutSAP
  Win32_SID
  Win32_SMBIOSMemory
  Win32_SoftwareElement
  Win32_SoftwareElementAction
  Win32_SoftwareElementCheck
  Win32_SoftwareElementCondition
  Win32_SoftwareElementResource
  Win32_SoftwareFeature
  Win32_SoftwareFeatureAction
  Win32_SoftwareFeatureCheck
  Win32_SoftwareFeatureParent
  Win32_SoftwareFeatureSoftwareElements
  Win32_SoundDevice
  Win32_StartupCommand
  Win32_SubDirectory
  Win32_SystemAccount
  Win32_SystemBIOS
  Win32_SystemBootConfiguration
  Win32_SystemDesktop
  Win32_SystemDevices
  Win32_SystemDriver
  Win32_SystemDriverPNPEntity
  Win32_SystemEnclosure
  Win32_SystemLoadOrderGroups
  Win32_SystemLogicalMemoryConfiguration
  Win32_SystemMemoryResource
  Win32_SystemNetworkConnections
  Win32_SystemOperatingSystem
  Win32_SystemPartitions
  Win32_SystemProcesses
  Win32_SystemProgramGroups
  Win32_SystemResources
  Win32_SystemServices
  Win32_SystemSetting
  Win32_SystemSlot
  Win32_SystemSystemDriver
  Win32_SystemTimeZone
  Win32_SystemUsers
  Win32_TapeDrive
  Win32_TemperatureProbe
  Win32_Thread
  Win32_TimeZone
  Win32_Trustee
  Win32_TypeLibraryAction
  Win32_UninterruptiblePowerSupply
  Win32_USBController
  Win32_USBControllerDevice
  Win32_UserAccount
  Win32_UserDesktop
  Win32_VideoConfiguration
  Win32_VideoController
  Win32_VideoSettings
  Win32_VoltageProbe
  Win32_WMIElementSetting
  Win32_WMISetting
  
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  Lấy id mã máy tính duy nhất trọn bộ trong c# mvc asp.net

  danh sách diễn đàn rao vặt gov chất lượng


Chủ để tương tự : Lấy máy
Diễn đàn Tiêu đề Date
Lập Trình Website MVC5 & MVC6 Lấy Entity Value old cũ sau đó Update không bị lỗi Asp.net MVC 27/3/20
Lập Trình Website MVC5 & MVC6 Lấy giá trị Max và Min trong LINQ MVC C#, get value Min Max in LinQ MVC 2/3/20
Lập Trình Website MVC5 & MVC6 Lấy Action và Controller trong Global.asax trong MVC C# ASP.NET như thế nào? 24/9/18
Lập Trình Website MVC5 & MVC6 Lấy giá trị Html.CheckBox bằng Request.Form trong Controller MVC C# ASP.NET 7/8/18
Lập Trình Website MVC5 & MVC6 Lấy Id vừa Insert SaveChanges trước đó trong MVC C# Asp.Net Linq 31/7/18

Like và Share ủng hộ ITSEOVN