Lệnh Select From(xem) dữ liệu trong mysql

Thảo luận trong 'Kiến thức lập trình SQL & MySQL' bắt đầu bởi phamcongson, 12/1/16.

 1. phamcongson
  Tham gia ngày:
  3/6/13
  Bài viết:
  474
  Đã được thích:
  93
  Điểm thành tích:
  28
  Giới tính:
  Nam
  Lệnh Select From(xem) dữ liệu trong mysql

  1. Cấu trúc
  Mã:
  Select <cột 1>,<cột 2>,...
  From <bảng 1>, <bảng 2>,...
  Where <điều kiện>
  Group by <cột 1>,<cột 2>
  Having <điều kiện>
  Order by <cột 1> ase(dese),<cột 2> ese(dese)
  limit p,n
  
  2. Phép toán trong mysql

  Phép toán so soánh

  Mã:
  > : lớn WHERE id>15
  < : nhỏ hơn WHERE id<15
  >= :lớn hơn hoặc bằng WHERE id>=15
  <= : nhỏ hơn hoặc bằng WHERE id<=15
  = : bằng WHERE id=15
  != : khác (ko bằng ) WHERE id!=15
  <> : khác WHERE id<>15
  
  Phép toán logic
  Mã:
  AND : WHERE `id`=15 AND `username`='admin'
  OR : WHERE `id`=15 OR `username`='admin'
  NOT : WHERE password is not NULL
  NOT IN: WHERE OrderID NOT IN( '15','30')
  BETWEEN : WHERE OrderID BETWEEN 15 And 30
  LIKE: WHERE username LIKE '%itseovn'
  NOT LIKE : WHERE usernam NOT LIKE '%itseo%'
  IN : WHERE OrderID IN ('200','300','400')
  
  3. Cú pháp lệnh

  Cú pháp lệnh ORDER BY
  Mã:
  ORDER BY columnname DESC
  ORDER BY columnname1 + columnname2 DESC
  ORDER BY columnname ASC
  ORDER BY columnname1 + columnname2 ASC
  
  So soánh với giá trị NULL

  • Ta dùng câu lệnh is null hoặc is not null để truy vấn.
  Mã:
  select * from sanpham where chitietsanpham is not null
  
  Mã:
  select * from sanpham where chitietsanpham is null
  
  VD các loại điều kiện
  • Số học : +, -, *, /, %
  • Logic: and, or, not
  • So sánh : =, >, >=, <, <=, !=
  • Khác: between ... and ... / like ..... / in ....
  VD1:
  Mã:
  update sanpham
      set name='Điện thoại nokia',
          so_luong=40
      where idsp=1
  
  Giải thích: sửa tất cả các sản phẩm có idsp là 1, thành giá trị mới name = 'điện thoại nokia' và có số lượng mới là 40

  VD2:
  Mã:
  update sanpham
      set name='Điện thoại nokia',
          so_luong=40
      where idsp=1 and so_luong <20
  
  Giải thích: sửa tất cả các sản phẩm có idsp là 1 và có số lượng phải nhỏ hơn 20, thành giá trị mới name = 'điện thoại nokia' và có số lượng mới là 40

  VD3:
  Mã:
  update sanpham
      set name='Điện thoại nokia',
          so_luong=40
      where between idsp=1 and ids= 4
  
  Giải thích: sửa tất cả các sản phẩm có idsp nằm trong khoảng từ 1 đến 4, thành giá trị mới name = 'điện thoại nokia' và có số lượng mới là 40


  VD4:
  Mã:
  update sanpham
      set name='Điện thoại nokia',
          so_luong=40
      where like name='%samsung%'
  
  Giải thích: sửa tất cả các sản phẩm có chứa chuỗi con là chữ 'samsung', thành giá trị mới name = 'điện thoại nokia' và có số lượng mới là 40

  VD5:
  Mã:
  update sanpham
      set name='Điện thoại nokia',
          so_luong=40
      where idsp in(1,2)
  
  VD6:
  Mã:
      select `idSP` , a.`idLoai` ,b.`TenLoai``
      FROM `nn_sanpham` as a, `nn_loaisp` as b
      where a.idLoai=b.idLoai
  
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  Lệnh Select From(xem) dữ liệu trong mysql

  Chỉnh sửa cuối: 19/1/16
 2. green135planet
  Tham gia ngày:
  5/4/16
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Giới tính:
  Nam
  có thể cho mình bài cơ bản được không
   
 3. thuynv039
  Tham gia ngày:
  20/4/16
  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  Giới tính:
  Nam
 4. letho90
  Tham gia ngày:
  5/5/16
  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
  Giới tính:
  Nam
  Mấy cái lệnh này mình đánh vào tàn sai thôi, mãi không nhận :3
   


Chủ để tương tự : Lệnh Select
Diễn đàn Tiêu đề Date
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Lệnh backup mysql database trong linux như thế nào? 28/3/19
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Execute .SQL file trên Navicat làm sao? để chạy lệnh trong file .sql mysql 9/12/18
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Những câu lệnh trong mysql 9/1/16
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Giáo trình thực hành và lệnh căn bản trong sql server 2005, 2008 18/6/14
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Lệnh xóa table trong sql 2005, 2008, drop table trong sql server 7/3/14