Những câu lệnh T-SQL Index cần thiết, lệnh sql căn bản, cơ bản

Thảo luận trong 'Kiến thức lập trình SQL & MySQL' bắt đầu bởi huongkiss, 20/2/14.

 1. huongkiss
  Tham gia ngày:
  12/2/14
  Bài viết:
  57
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  1. Clustered Index:

  Có nhiệm vụ chính là lưu trữ dữ liệu của các dòng được sắp xếp theo thứ tự trong bảng dựa trên giá trị của khóa key. Chỉ 1 clustered index có thể được tạo trên mỗi bảng, bởi vì dữ liệu của các dòng chỉ có thể sắp xếp theo 1 thứ tự nhất định. Thêm 1 điểm nữa là clustered index có thể được “sản sinh” trong khi tạo những ràng buộc giống như Primary key trên bảng dữ liệu có sẵn.

  Ví dụ như:

  ALTER TABLE [MyAddress]
  ADD CONSTRAINT [PK_Address_AddressID] PRIMARY KEY CLUSTERED
  (
  [AddressID] ASC​
  ) ON [PRIMARY]
  GO

  Bên cạnh đó, clustered index cũng có thể được tạo trên mỗi cột mà không có liên kết đi kèm. Ví dụ:

  CREATE CLUSTERED INDEX [MyAddress_id_CIX] ON [MyAddress1]
  (
  [ID] ASC​
  )ON [PRIMARY]
  GO

  2. Non Clustered Index:

  Được tạo ra để cải thiện hoạt động, hiệu suất của những chuỗi câu lệnh truy vấn thường xuyên được sử dụng, nhưng lại không bao gồm với clustered index. Bên trong khối nonclustered index, việc sắp xếp thông tin theo thứ tự của chỉ số index không khớp với thứ tự lưu trữ xét theo khía cạnh vật lý của các dòng dữ liệu trên ổ đĩa.

  Nonclustered Index có thể được tạo trên bảng có sẵn, bao gồm các cột không có trong clustered index. Ví dụ:

  CREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX
  [NIX_col5_col2_col3_col4_col6]
  ON [MyAddress]
  (
  [AddressLine1] ASC,
  [AddressLine2] ASC,
  [City] ASC,
  [StateProvinceID] ASC,
  [PostalCode] ASC​
  )ON [PRIMARY]
  GO

  Hoặc, nonclustered index cũng có thể làm được trong khi tạo liên kết trong bảng có sẵn, ví dụ:

  ALTER TABLE [MyAddressType]
  ADD CONSTRAINT [DEFF_MyAddressType_ModifiedDate]
  DEFAULT (getdate()) FOR [ModifiedDate]​
  GO

  3. XML Index:

  Là 1 khái niệm khác, được sinh ra trên cột dữ liệu XML và các bảng có clustered index trên khóa Primary. 1 XML index thộc dạng Frimary:

  CREATE PRIMARY XML INDEX idx_xCol_MyTable on MyTable (xCol)

  Và với XML index secondary thì như sau:

  CREATE TABLE MyTable (Col1 INT PRIMARY KEY, XmlCol XML)
  GO
  -- Create primary index.
  CREATE PRIMARY XML INDEX PIdx_MyTable_XmlCol
  ON T(XmlCol)​
  GO
  -- Create secondary indexes (PATH, VALUE, PROPERTY).
  CREATE XML INDEX PIdx_MyTable_XmlCol_PATH ON MyTable(XmlCol)
  USING XML INDEX PIdx_MyTable_XmlCol
  FOR PATH​
  GO
  CREATE XML INDEX PIdx_MyTable_XmlCol_VALUE ON T(XmlCol)
  USING XML INDEX PIdx_MyTable_XmlCol
  FOR VALUE​
  GO

  4. Spatial Index:

  1 thành phần trong SQL Server 2008 cung cấp cho người dùng những cột dữ liệu đặc biệt, có liên quan đến dữ liệu biểu trưng có liên quan đến lĩnh vực không gian, ví dụ như địa lý và hình học.
  1 cấu trúc spatial index có thể được tạo bằng cú pháp sau:

  CREATE TABLE MySpatialTable(id int primary key, geometry_col geometry);
  CREATE SPATIAL INDEX SIndx_MySpatialTable_geometry_col1
  ON MySpatialTable(geometry_col)
  WITH ( BOUNDING_BOX = ( 0, 0, 500, 200 ) );

  Query Index có liên quan đến dữ liệu metadata:

  5. Tìm kiếm tất cả index:
  Trước tiên, nếu muốn tìm kiếm tất cả index thì hãy sử dụng câu lệnh truy vấn – query theo bảng, cột và khóa index của cơ sở dữ liệu sẵn có.

  SELECT OBJECT_SCHEMA_NAME(BaseT.[object_id],DB_ID()) AS [Schema],
  BaseT.[name] AS [table_name], I.[name] AS [index_name], AC.[name] AS [column_name],I.[type_desc]
  FROM sys.[tables] AS BaseT
  INNER JOIN sys.[indexes] I ON BaseT.[object_id] = I.[object_id]
  INNER JOIN sys.[index_columns] IC ON I.[object_id] = IC.[object_id]
  INNER JOIN sys.[all_columns] AC ON BaseT.[object_id] = AC.[object_id] AND IC.[column_id] = AC.[column_id]
  WHERE BaseT.[is_ms_shipped] = 0 AND I.[type_desc] <> 'HEAP'
  ORDER BY BaseT.[name], I.[index_id], IC.[key_ordinal]

  6. Fragmentation:
  Còn với quá trình Fragmentation – tìm kiếm những thành phần index trong tình trạng “Fragmentation” của tất cả các bảng dữ liệu trong database hiện tại. Ví dụ như sau:
  SELECT object_name(IPS.object_id) AS [TableName],
  SI.name AS [IndexName],
  IPS.Index_type_desc,
  IPS.avg_fragmentation_in_percent,
  IPS.avg_fragment_size_in_pages,
  IPS.avg_page_space_used_in_percent,
  IPS.record_count,
  IPS.ghost_record_count,
  IPS.fragment_count,
  IPS.avg_fragment_size_in_pages
  FROM sys.dm_db_index_physical_stats(db_id(DB_NAME()), NULL, NULL, NULL , 'DETAILED') IPS
  JOIN sys.tables ST WITH (nolock) ON IPS.object_id = ST.object_id
  JOIN sys.indexes SI WITH (nolock) ON IPS.object_id = SI.object_id AND IPS.index_id = SI.index_id
  WHERE ST.is_ms_shipped = 0
  order by IPS.avg_fragment_size_in_pages desc

  7. Missing Index:

  Với các thành phần index bị mất, SQL Server vẫn có khả năng giám sát, theo dõi tình hình của index được tạo ra nhằm mục đích cải thiện hiệu suất hoạt động của chuỗi câu lệnh truy vấn. Phần mã dưới đây có chức năng liệt kê tất cả các mục index bị mất:

  SELECT sys.objects.name
  , (avg_total_user_cost * avg_user_impact) * (user_seeks + user_scans) AS Impact
  , 'CREATE NONCLUSTERED INDEX ix_IndexName ON ' + sys.objects.name COLLATE DATABASE_DEFAULT + ' ('+IsNull(mid.equality_columns, '')
  + CASE WHEN mid.inequality_columns IS NULL THEN ''
  ELSE CASE WHEN mid.equality_columns IS NULL THEN ''
  ELSE ',' END + mid.inequality_columns END + ' ) ' ​
  + CASE WHEN mid.included_columns IS NULL THEN ''
  ELSE 'INCLUDE (' + mid.included_columns + ')' END + ';' AS CreateIndexStatement​
  , mid.equality_columns
  , mid.inequality_columns
  , mid.included_columns
  FROM sys.dm_db_missing_index_group_stats AS migs
  INNER JOIN sys.dm_db_missing_index_groups AS mig ON migs.group_handle = mig.index_group_handle
  INNER JOIN sys.dm_db_missing_index_details AS mid ON mig.index_handle = mid.index_handle AND mid.database_id = DB_ID()
  INNER JOIN sys.objects WITH (nolock) ON mid.OBJECT_ID = sys.objects.OBJECT_ID
  WHERE (migs.group_handle IN
  (SELECT TOP (500) group_handle
  FROM sys.dm_db_missing_index_group_stats WITH (nolock)
  ORDER BY (avg_total_user_cost * avg_user_impact) * (user_seeks + user_scans) DESC))
  AND OBJECTPROPERTY(sys.objects.OBJECT_ID, 'isusertable')=1
  ORDER BY 2 DESC , 3 DESC

  8. Index không còn sử dụng:
  Thành phần cuối cùng chúng ta đề cập đến trong mục này là index không còn sử dụng, các bạn hãy áp dụng chuỗi câu lệnh dưới đây để liệt kê tất cả các phần index chưa từng được sử dụng, bên cạnh đó còn tạo ra lệnh DROP:
  SELECT o.name, indexname=i.name, i.index_id
  , reads=user_seeks + user_scans + user_lookups
  , writes = user_updates
  , rows = (SELECT SUM(p.rows) FROM sys.partitions p WHERE p.index_id = s.index_id AND s.object_id = p.object_id)
  , CASE WHEN s.user_updates < 1 THEN 100
  ELSE 1.00 * (s.user_seeks + s.user_scans + s.user_lookups) / s.user_updates​
  END AS reads_per_write​
  , 'DROP INDEX ' + QUOTENAME(i.name)
  + ' ON ' + QUOTENAME(c.name) + '.' + QUOTENAME(OBJECT_NAME(s.object_id)) as 'drop statement'
  FROM sys.dm_db_index_usage_stats s
  INNER JOIN sys.indexes i ON i.index_id = s.index_id AND s.object_id = i.object_id
  INNER JOIN sys.objects o on s.object_id = o.object_id
  INNER JOIN sys.schemas c on o.schema_id = c.schema_id
  WHERE OBJECTPROPERTY(s.object_id,'IsUserTable') = 1
  AND s.database_id = DB_ID()
  AND i.type_desc = 'nonclustered'
  AND i.is_primary_key = 0
  AND i.is_unique_constraint = 0
  AND (SELECT SUM(p.rows) FROM sys.partitions p WHERE p.index_id = s.index_id AND s.object_id = p.object_id) > 10000
  ORDER BY reads

  Index Maintainenance:

  9. Tái cấu trúc Index:

  Để xây dựng, tái tạo lại các mục index sau khi thực hiện quá trình defragmentation, hoặc khi muốn tạo cấu trúc bảng dữ liệu. Câu lệnh sau tương tự như DBCC DBREINDEX trong các phiên bản của SQL Server từ 2005:
  USE AdventureWorks2008R2;
  GO
  ALTER INDEX PK_Employee_BusinessEntityID ON HumanResources.Employee​
  REBUILD;​
  GO
  10. REORGANIZE:

  Cú pháp REORGANIZE được áp dụng đối với các index ở các mức leaf khác nhau, cụ thể các câu lệnh REORGANIZE này luôn được thực hiện online, còn về mặt kỹ thuật, cú pháp này tương tự với DBCC INDEXDEFRAG trong các phiên bản SQL Server sau 2005.
  USE AdventureWorks2008R2;
  GO
  ALTER INDEX PK_ProductPhoto_ProductPhotoID ON Production.ProductPhoto​
  REORGANIZE ;​
  GO
  Chúc các bạn thành công có thêm kiến thức tốt.
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  Những câu lệnh T-SQL Index cần thiết, lệnh sql căn bản, cơ bản

 2. admin
  Tham gia ngày:
  22/5/13
  Bài viết:
  4,815
  Đã được thích:
  1,182
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Bài viết hay. Có mấy câu lệnh đọc xong bài này mới biết, để test thử xem sao
   
 3. huongkiss
  Tham gia ngày:
  12/2/14
  Bài viết:
  57
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  gì mà 2 người comment giống nhau vậy ta
   
 4. admin
  Tham gia ngày:
  22/5/13
  Bài viết:
  4,815
  Đã được thích:
  1,182
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Cái này gọi là ăn cắp nội dung trắng trợn đó :\
   
 5. huongkiss
  Tham gia ngày:
  12/2/14
  Bài viết:
  57
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  =)) add đăng ký bản quyền đi :)
   
 6. admin
  Tham gia ngày:
  22/5/13
  Bài viết:
  4,815
  Đã được thích:
  1,182
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  hihi lần sau cm đóng thêm dấu mộc nữa mới dc heheh
   
 7. dangtinorg
  Tham gia ngày:
  30/9/14
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Có nhiều câu cao siêu quá, dùng SQL càng đơn giản thì càng tốt cho database đó bạn.
   
 8. khamlosq1x9
  Tham gia ngày:
  19/9/15
  Bài viết:
  41
  Đã được thích:
  2
  Điểm thành tích:
  8
  Giới tính:
  Nữ
  mình mới làm seo nhìn mấy cái này chẳng hiểu gì cả mong các bạn chỉ mình nhé
   
 9. admin
  Tham gia ngày:
  22/5/13
  Bài viết:
  4,815
  Đã được thích:
  1,182
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  :) bạn không hiểu chỗ nào còn biết chỉ, không hiểu hết thì sao mà chỉ nôi !!!
   
 10. Hoango95
  Tham gia ngày:
  7/12/15
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  có nhiều câu lệnh mới, mình đang học môn này may quá có thể áp dụng vào bài tập
   
 11. pingmaxno1
  Tham gia ngày:
  17/9/15
  Bài viết:
  114
  Đã được thích:
  3
  Điểm thành tích:
  18
  Giới tính:
  Nam
  admin có tài liệu học sql căn bản nào hay hay share cho mình vs, lên mạng nhiều cái tạp nham nên chẳng bit đằng nào mà xem
   
 12. n_erudite
  Tham gia ngày:
  4/1/16
  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  thấy mõi mục 1 và 2 là biết, mấy cái sau mới ghê,
   
 13. goodthingfx12
  Tham gia ngày:
  23/1/18
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  chuc ban mua may ban dat
   
 14. Black Shark
  Tham gia ngày:
  31/3/18
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  khi nghiên cứu sql, bạn phải nắm thật vững các câu lệnh và cách sử dụng trong các trường hợp
   
 15. vjetdung96
  Tham gia ngày:
  22/1/18
  Bài viết:
  126
  Đã được thích:
  5
  Điểm thành tích:
  18
  Giới tính:
  Nam
  học rồi mà cứ như mới vậy :D
   


Chủ để tương tự : Những câu
Diễn đàn Tiêu đề Date
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Những câu lệnh trong mysql 9/1/16
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Cấu trúc viết hàm trong SQL 12/7/18
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Lỗi: BACKUP LOG cannot be performed because there is no current database 19/8/16
Kiến thức lập trình SQL & MySQL Cấu hình phpmyadmin truy cập bằng tài khoản user 14/1/16