Tổng hợp 84 cấu trúc câu trong tiếng anh cần biết

Thảo luận trong 'English - Toeic - Ielts' bắt đầu bởi phamcongson, 19/7/15.

 1. phamcongson
  Tham gia ngày:
  3/6/13
  Bài viết:
  474
  Đã được thích:
  93
  Điểm thành tích:
  28
  Giới tính:
  Nam
  84 CẤU TRÚC CÂU TRONG TIẾNG ANH
  Những cấu trúc tiếng anh rất cần thiết khi thi và khi viết câu,...

  1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: (quá....để cho ai làm gì...)
  • e.g. This structure is too easy for you to remember.
  • e.g. He ran too fast for me to follow.
  2. S + V + so + adj/ adv + that + S + V: (quá... đến nỗi mà...)
  • e.g. This box is so heavy that I cannot take it.
  • e.g. He speaks so soft that we can’t hear anything.
  3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S + V: (quá... đến nỗi mà...)
  • e.g. It is such a heavy box that I cannot take it.
  • e.g. It is such interesting books that I cannot ignore them at all.
  4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something : (Đủ... cho ai đó làm gì...)
  • e.g. She is old enough to get married.
  • e.g. They are intelligent enough for me to teach them English.
  5. Have/ get + something + done (past participle): (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...)
  • e.g. I had my hair cut yesterday.
  • e.g. I’d like to have my shoes repaired.
  6. It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something : (đã đến lúc ai
  đó phải làm gì...)
  • e.g. It is time you had a shower.
  • e.g. It’s time for me to ask all of you for this question.
  7. It + takes/took+ someone + amount of time + to do something: (làm gì... mất bao nhiêu thời gian...)
  • e.g. It takes me 5 minutes to get to school.
  • e.g. It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.
  8. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing: (ngăn cản ai/ cái gì... làm gì..)
  • e.g. He prevented us from parking our car here.
  9. S + find+ it+ adj to do something: (thấy ... để làm gì...)
  • e.g. I find it very difficult to learn about English.
  • e.g. They found it easy to overcome that problem.
  10. To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. (Thích cái gì/ làm gì hơn cái gì/ làm gì)
  • e.g. I prefer dog to cat.
  • e.g. I prefer reading books to watching TV.
  11. Would rather ('d rather) + V (infinitive) + than + V (infinitive: (thích làm gì hơn làm gì)
  • e.g. She would play games than read books.
  • e.g. I’d rather learn English than learn Biology.
  12. To be/get Used to + V-ing: (quen làm gì)
  • e.g. I am used to eating with chopsticks.
  13. Used to + V (infinitive): (Thường làm gì trong qk và bây giờ không làm nữa)
  • e.g. I used to go fishing with my friend when I was young.
  • e.g. She used to smoke 10 cigarettes a day.
  14. To be amazed at = to be surprised at + N/V-ing: ngạc nhiên về....
  • e.g. I was amazed at his big beautiful villa.
  15. To be angry at + N/V-ing: tức giận về
  • e.g. Her mother was very angry at her bad marks.
  16. to be good at/ bad at + N/ V-ing: giỏi về.../ kém về...
  • e.g. I am good at swimming.
  • e.g. He is very bad at English.
  17. by chance = by accident (adv): tình cờ
  • e.g. I met her in Paris by chance last week.
  18. to be/get tired of + N/V-ing: mệt mỏi về...
  • e.g. My mother was tired of doing too much housework everyday.
  19. can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing: Không chịu nỗi/không nhịn được làm gì...
  • e.g. She can't stand laughing at her little dog.
  20. to be keen on/ to be fond of + N/V-ing : thích làm gì đó...
  • e.g. My younger sister is fond of playing with her dolls.
  21. to be interested in + N/V-ing: quan tâm đến...
  • e.g. Mrs Brown is interested in going shopping on Sundays.
  22. to waste + time/ money + V-ing: tốn tiền hoặc thời gian làm gì
  • e.g. He always wastes time playing computer games each day.
  • e.g. Sometimes, I waste a lot of money buying clothes.
  23. To spend + amount of time/ money + V-ing: dành bao nhiêu thời gian làm gì..
  • e.g. I spend 2 hours reading books a day.
  • e.g. Mr Jim spent a lot of money traveling around the world last year.
  24. To spend + amount of time/ money + on + something: dành thời gian vào việc gì...
  • e.g. My mother often spends 2 hours on housework everyday.
  • e.g. She spent all of her money on clothes.
  25. to give up + V-ing/ N: từ bỏ làm gì/ cái gì...
  • e.g. You should give up smoking as soon as possible.
  26. would like/ want/wish + to do something: thích làm gì...
  • e.g. I would like to go to the cinema with you tonight.
  27. have + (something) to + Verb: có cái gì đó để làm
  • e.g. I have many things to do this week.
  28. It + be + something/ someone + that/ who: chính...mà...
  • e.g. It is Tom who got the best marks in my class.
  • e.g. It is the villa that he had to spend a lot of money last year.
  29. Had better + V(infinitive): nên làm gì....
  • e.g. You had better go to see the doctor.
  30. hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-ing
  • e.g. I always practise speaking English everyday.
  31. It is + tính từ + ( for smb ) + to do smt
  • VD: It is difficult for old people to learn English.
  • ( Người có tuổi học tiếng Anh thì khó )
  32. To be interested in + N / V_ing ( Thích cái gì / làm cái gì )
  • VD: We are interested in reading books on history.
  • ( Chúng tôi thích đọc sách về lịch sử )
  33. To be bored with ( Chán làm cái gì )
  • VD: We are bored with doing the same things everyday.
  • ( Chúng tôi chán ngày nào cũng làm những công việc lặp đi lặp lại )
  34. It’s the first time smb have ( has ) + PII smt ( Đây là lần đầu tiên ai làm cái gì )
  • VD: It’s the first time we have visited this place.
  • ( Đây là lần đầu tiên chúng tôi tới thăm nơi này )
  35. enough + danh từ ( đủ cái gì ) + ( to do smt )
  • VD: I don’t have enough time to study.
  • ( Tôi không có đủ thời gian để học )
  36. Tính từ + enough (đủ làm sao ) + ( to do smt )
  • VD: I’m not rich enough to buy a car.
  • ( Tôi không đủ giàu để mua ôtô )
  37. too + tính từ + to do smt ( Quá làm sao để làm cái gì )
  • VD: I’m to young to get married.
  • ( Tôi còn quá trẻ để kết hôn )
  38. To want smb to do smt = To want to have smt + PII
  • ( Muốn ai làm gì ) ( Muốn có cái gì được làm )
  • VD: She wants someone to make her a dress.
  • ( Cô ấy muốn ai đó may cho cô ấy một chiếc váy )
  • = She wants to have a dress made.
  • ( Cô ấy muốn có một chiếc váy được may )
  39. It’s time smb did smt ( Đã đến lúc ai phải làm gì )
  • VD: It’s time we went home.
  • ( Đã đến lúc tôi phải về nhà )
  40. It’s not necessary for smb to do smt = Smb don’t need to do smt
  • ( Ai không cần thiết phải làm gì ) doesn’t have to do smt
  • VD: It is not necessary for you to do this exercise.
  • ( Bạn không cần phải làm bài tập này )
  41. To look forward to V_ing ( Mong chờ, mong đợi làm gì )
  • VD: We are looking forward to going on holiday.
  • ( Chúng tôi đang mong được đi nghỉ )
  42. To provide smb from V_ing ( Cung cấp cho ai cái gì )
  • VD: Can you provide us with some books in history?
  • ( Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi một số sách về lịch sử không?)
  43. To prevent smb from V_ing (Cản trở ai làm gì )
  To stop
  • VD: The rain stopped us from going for a walk.
  • ( Cơn mưa đã ngăn cản chúng tôi đi dạo )
  44. To fail to do smt (Không làm được cái gì / Thất bại trong việc làm cái gì)
  • VD: We failed to do this exercise.
  • (Chúng tôi không thể làm bài tập này )
  45. To be succeed in V_ing (Thành công trong việc làm cái gì)
  • VD: We were succeed in passing the exam.
  • (Chúng tôi đã thi đỗ )
  46. To borrow smt from smb (Mượn cái gì của ai)
  • VD: She borrowed this book from the liblary.
  • ( Cô ấy đã mượn cuốn sách này ở thư viện )
  47. To lend smb smt (Cho ai mượn cái gì)
  • VD: Can you lend me some money?
  • ( Bạn có thể cho tôi vay ít tiền không? )
  48. To make smb do smt (Bắt ai làm gì)
  • VD: The teacher made us do a lot of homework.
  • ( Giáo viên bắt chúng tôi làm rất nhiều bài tập ở nhà )
  49. CN + be + so + tính từ + that + S + động từ.
  • ( Đến mức mà )
  • CN + động từ + so + trạng từ
  • 1. The exercise is so difficult that noone can do it.
  • ( Bài tập khó đến mức không ai làm được )
  • 2. He spoke so quickly that I couldn’t understand him.
  • ( Anh ta nói nhanh đến mức mà tôi không thể hiểu được anh ta )
  50. CN + be + such + ( tính từ ) + danh từ + that + CN + động từ.
  • VD: It is such a difficult exercise that noone can do it.
  • ( Đó là một bài tập quá khó đến nỗi không ai có thể làm được )
  51. It is ( very ) kind of smb to do smt ( Ai thật tốt bụng / tử tế khi làm gì)
  • VD: It is very kind of you to help me.
  • ( Bạn thật tốt vì đã giúp tôi )
  52. To find it + tính từ + to do smt
  • VD: We find it difficult to learn English.
  • ( Chúng tôi thấy học tiếng Anh khó )
  53. To make sure of smt ( Bảo đảm điều gì )
  • that + CN + động từ
  VD:
  • 1. I have to make sure of that information.
  • ( Tôi phải bảo đảm chắc chắn về thông tin đó )
  • 2. You have to make sure that you’ll pass the exam.
  • ( Bạn phải bảo đảm là bạn sẽ thi đỗ )
  54. It takes ( smb ) + thời gian + to do smt ( Mất ( của ai ) bao nhiêu thời gian để làm gì)
  • VD: It took me an hour to do this exercise.
  • ( Tôi mất một tiếng để làm bài này )
  55. To spend + time / money + on smt ( Dành thời gian / tiền bạc vào cái gì
  doing smt làm gì )
  • VD: We spend a lot of time on TV.
  • watching TV.
  • ( Chúng tôi dành nhiều thời gian xem TV )
  56. To have no idea of smt = don’t know about smt ( Không biết về cái gì )
  • VD: I have no idea of this word = I don’t know this word.
  • ( TÔI không biết từ này )
  57. To advise smb to do smt ( Khuyên ai làm gì
  not to do smt không làm gì )
  • VD: Our teacher advises us to study hard.
  • ( Cô giáo khuyên chúng tôi học chăm chỉ )
  58. To plan to do smt ( Dự định / có kế hoạch làm gì )
  intend
  • VD: We planed to go for a picnic.
  • intended
  • ( Chúng tôi dự định đi dã ngoại )
  59. To invite smb to do smt ( Mời ai làm gì )
  • VD: They invited me to go to the cinema.
  • ( Họ mời tôi đi xem phim )
  60. To offer smb smt ( Mời / đề nghị ai cái gì )
  • VD: He offered me a job in his company.
  • ( Anh ta mời tôi làm việc cho công ty anh ta )
  61. To rely on smb ( tin cậy, dựa dẫm vào ai )
  • VD: You can rely on him.
  • ( Bạn có thể tin anh ấy )
  62. To keep promise ( Gĩư lời hứa )
  • VD: He always keeps promises.
  63. To be able to do smt = To be capable of + V_ing ( Có khả năng làm gì )
  • VD: I’m able to speak English = I am capable of speaking English.
  • ( Tôi có thể nói tiếng Anh )
  64. To be good at ( + V_ing ) smt ( Giỏi ( làm ) cái gì )
  • VD: I’m good at ( playing ) tennis.
  • ( Tôi chơi quần vợt giỏi )
  65. To prefer smt to smt ( Thích cái gì hơn cái gì )
  • doing smt to doing smt làm gì hơn làm gì
  • VD: We prefer spending money than earning money.
  • ( Chúng tôi thích tiêu tiền hơn kiếm tiền )
  66. To apologize for doing smt ( Xin lỗi ai vì đã làm gì )
  • VD: I want to apologize for being rude to you.
  • ( Tôi muốn xin lỗi vì đã bất lịch sự với bạn )
  67. Had ( ‘d ) better do smt ( Nên làm gì )
  • not do smt ( Không nên làm gì )
  VD:
  • 1. You’d better learn hard.
  • ( Bạn nên học chăm chỉ )
  • 2. You’d better not go out.
  • ( Bạn không nên đi ra ngoài )
  68. Would ( ‘d ) rather do smt Thà làm gì
  • not do smt đừng làm gì
  • VD: I’d rather stay at home.
  • I’d rather not say at home.
  69. Would ( ‘d ) rather smb did smt ( Muốn ai làm gì )
  • VD: I’d rather you ( he / she ) stayed at home today.
  • ( Tôi muốn bạn / anh ấy / cô ấy ở nhà tối nay )
  70. To suggest smb ( should ) do smt ( Gợi ý ai làm gì )
  • VD: I suggested she ( should ) buy this house.
  71. To suggest doing smt ( Gợi ý làm gì )
  • VD: I suggested going for a walk.
  72. Try to do ( Cố làm gì )
  • VD: We tried to learn hard.
  • ( Chúng tôi đã cố học chăm chỉ )
  73. Try doing smt ( Thử làm gì )
  • VD: We tried cooking this food.
  • ( Chúng tôi đã thử nấu món ăn này )
  74. To need to do smt ( Cần làm gì )
  • VD: You need to work harder.
  • ( Bạn cần làm việc tích cực hơn )
  75. To need doing ( Cần được làm )
  • VD: This car needs repairing.
  • ( Chiếc ôtô này cần được sửa )
  76. To remember doing ( Nhớ đã làm gì )
  • VD: I remember seeing this film.
  • ( Tôi nhớ là đã xem bộ phim này )
  77. To remember to do ( Nhớ làm gì ) ( chưa làm cái này )
  • VD: Remember to do your homework.
  • ( Hãy nhớ làm bài tập về nhà )
  78. To have smt + PII ( Có cái gì được làm )
  • VD: I’m going to have my house repainted.
  • ( Tôi sẽ sơn lại nhà người khác sơn, không phải mình sơn lấy )
  • = To have smb do smt ( Thuê ai làm gì )
  • VD: I’m going to have the garage repair my car.
  • = I’m going to have my car repaired.
  79. To be busy doing smt ( Bận rộn làm gì )
  • VD: We are busy preparing for our exam.
  • ( Chúng tôi đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi )
  80. To mind doing smt ( Phiền làm gì )
  • VD: Do / Would you mind closing the door for me?
  • ( Bạn có thể đóng cửa giúp tôi không? )
  81. To be used to doing smt ( Quen với việc làm gì )
  • VD: We are used to getting up early.
  • ( Chúng tôi đã quen dậy sớm )
  82. To stop to do smt ( Dừng lại để làm gì )
  • VD: We stopped to buy some petrol.
  • ( Chúng tôi đã dừng lại để mua xăng )
  83. To stop doing smt ( Thôi không làm gì nữa )
  • VD: We stopped going out late.
  • ( Chúng tôi thôi không đi chơi khuya nữa )
  84. Let smb do smt ( Để ai làm gì )
  • VD: Let him come in.
  • ( Để anh ta vào )
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  Tổng hợp 84 cấu trúc câu trong tiếng anh cần biết

  Chỉnh sửa cuối: 19/7/15
  chosonvn thích bài này.
 2. Tarix0293
  Tham gia ngày:
  14/1/16
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
  Giới tính:
  Nam
  Học hết được đống này thì TOEIC cũng được tầm 400-500 không bạn? :D Chắc là không vì mình nghĩ vẫn còn ít. Dù sao cũng cám ơn bạn đã chia sẻ!
   
 3. pvnthu
  Tham gia ngày:
  15/1/16
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  2
  Điểm thành tích:
  3
  Giới tính:
  Nữ
  lưu về để dành khi cần :3
   


Chủ để tương tự : Tổng hợp
Diễn đàn Tiêu đề Date
English - Toeic - Ielts Tổng hợp các mẹo thi TOEIC hay nhất đủ 7 phần 11/4/23
English - Toeic - Ielts Tổng hợp vốn từ vựng tiếng anh về mùa đông 7/10/21
English - Toeic - Ielts Tổng hợp các cụm giới, thường thường được dùng trong bài thì Toiec 6/9/21
English - Toeic - Ielts Tổng hợp một số mẹo thi toeic 11/7/19
English - Toeic - Ielts Tổng hợp các phrasal verbs thông dụng trong tiếng anh 21/11/14