Xóa slug Product, Product-category đường dẫn sản phẩm của Woocommerce

Thảo luận trong 'Mã nguồn mở Wordpress' bắt đầu bởi seolagi, 19/1/21.

 1. seolagi
  Tham gia ngày:
  16/4/14
  Bài viết:
  1,017
  Đã được thích:
  80
  Điểm thành tích:
  48
  Cho mình hỏi làm sao để xóa cái Slug đường dẫn Product (chi tiết sản phẩm), Product-category (chuyên mục sản phẩm) của plugin Woocommerce như thế nào vậy.

  VD: hiện tại web của mình
  • Chuyên mục sản phẩm nó hiện là: domain-com/chuyen-mục-san-pham/thuoc-cung-duong -> (muốn chuyển thành) domain-com/thuoc-cung-duong.
  • Chuyên mục sản phẩm nó hiện là: domain-com/chi-tiet-san-pham/durex -> (muốn chuyển thành) domain-com/durex.
  Mình muốn nó xóa cái slug product-cat (product-category), product ở chi tiết sản phẩm thì làm sao giúp mình với. Chỉ rõ giúp mình với.

  Cảm ơn
   
  Cảm ơn đã xem bài:

  Xóa slug Product, Product-category đường dẫn sản phẩm của Woocommerce

 2. admin
  Tham gia ngày:
  22/5/13
  Bài viết:
  4,863
  Đã được thích:
  1,192
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Cách 1: Đang xài cho nhiều web của hệ thống itseovn.com
  • Dùng code sau, sẽ bỏ đi category product ở chuyên mục sản phẩm
  • URL Cũ: abc.com/san-pham/danh-muc-thuoc-abc/
  • Cài code dưới xong sẽ đổi thành: abc.com/danh-muc-thuoc-abc/
  Add code sau vào function.php của themes nhé.
  PHP:
  // Remove product cat base
  add_filter('term_link''devvn_no_term_parents'10003);
  function 
  devvn_no_term_parents($url$term$taxonomy) {
      if(
  $taxonomy == 'product_cat'){
          
  $term_nicename $term->slug;
          
  $url trailingslashit(get_option'home' )) . user_trailingslashit$term_nicename'category' );
      }
      return 
  $url;
  }
  // Add our custom product cat rewrite rules
  function devvn_no_product_cat_parents_rewrite_rules($flash false) {
      
  $terms get_terms( array(
          
  'taxonomy' => 'product_cat',
          
  'post_type' => 'product',
          
  'hide_empty' => false,
      ));
      if(
  $terms && !is_wp_error($terms)){
          foreach (
  $terms as $term){
              
  $term_slug $term->slug;
              
  add_rewrite_rule($term_slug.'/?$''index.php?product_cat='.$term_slug,'top');
              
  add_rewrite_rule($term_slug.'/page/([0-9]{1,})/?$''index.php?product_cat='.$term_slug.'&paged=$matches[1]','top');
              
  add_rewrite_rule($term_slug.'/(?:feed/)?(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$''index.php?product_cat='.$term_slug.'&feed=$matches[1]','top');
          }
      }
      if (
  $flash == true)
          
  flush_rewrite_rules(false);
  }
  add_action('init''devvn_no_product_cat_parents_rewrite_rules');
  /*Sửa lỗi khi tạo mới taxomony bị 404*/
  add_action'create_term''devvn_new_product_cat_edit_success'10);
  add_action'edit_terms''devvn_new_product_cat_edit_success'10);
  add_action'delete_term''devvn_new_product_cat_edit_success'10);
  function 
  devvn_new_product_cat_edit_success( ) {
      
  devvn_no_product_cat_parents_rewrite_rules(true);
  }
  Cách 2: (tham khảo ở stackexchange và levantoan) áp dụng chạy thật 100% tốt:

  Bước 1: truy cập vào tập tin function.php của themes mở file lên, sau đó chèn code sau vào.
  PHP:
  /*
  * Code Bỏ /product/ hoặc /san-pham/ hoặc /shop/ ... có hỗ trợ dạng %product_cat%
  * Thay /san-pham/ bằng slug hiện tại của bạn
  */
  function devvn_remove_slug$post_link$post ) {
      if ( !
  in_arrayget_post_type($post), array( 'product' ) ) || 'publish' != $post->post_status ) {
          return 
  $post_link;
      }
      if(
  'product' == $post->post_type){
          
  $post_link str_replace'/san-pham/''/'$post_link ); //Thay san-pham bằng slug hiện tại của bạn
      
  }else{
          
  $post_link str_replace'/' $post->post_type '/''/'$post_link );
      }
      return 
  $post_link;
  }
  add_filter'post_type_link''devvn_remove_slug'10);
  /*Sửa lỗi 404 sau khi đã remove slug product hoặc san-pham*/
  function devvn_woo_product_rewrite_rules($flash false) {
      global 
  $wp_post_types$wpdb;
      
  $siteLink esc_url(home_url('/'));
      foreach (
  $wp_post_types as $type=>$custom_post) {
          if(
  $type == 'product'){
              if (
  $custom_post->_builtin == false) {
                  
  $querystr "SELECT {$wpdb->posts}.post_name, {$wpdb->posts}.ID
                              FROM 
  {$wpdb->posts}
                              WHERE 
  {$wpdb->posts}.post_status = 'publish'
                              AND 
  {$wpdb->posts}.post_type = '{$type}'";
                  
  $posts $wpdb->get_results($querystrOBJECT);
                  foreach (
  $posts as $post) {
                      
  $current_slug get_permalink($post->ID);
                      
  $base_product str_replace($siteLink,'',$current_slug);
                      
  add_rewrite_rule($base_product.'?$'"index.php?{$custom_post->query_var}={$post->post_name}"'top');               
                      
  add_rewrite_rule($base_product.'comment-page-([0-9]{1,})/?$''index.php?'.$custom_post->query_var.'='.$post->post_name.'&cpage=$matches[1]''top');
                      
  add_rewrite_rule($base_product.'(?:feed/)?(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$''index.php?'.$custom_post->query_var.'='.$post->post_name.'&feed=$matches[1]','top');
                  }
              }
          }
      }
      if (
  $flash == true)
          
  flush_rewrite_rules(false);
  }
  add_action('init''devvn_woo_product_rewrite_rules');
  /*Fix lỗi khi tạo sản phẩm mới bị 404*/
  function devvn_woo_new_product_post_save($post_id){
      global 
  $wp_post_types;
      
  $post_type get_post_type($post_id);
      foreach (
  $wp_post_types as $type=>$custom_post) {
          if (
  $custom_post->_builtin == false && $type == $post_type) {
              
  devvn_woo_product_rewrite_rules(true);
          }
      }
  }
  add_action('wp_insert_post''devvn_woo_new_product_post_save');

  //xoa chuyen muc san pham di /san-pham/thuoc-abc category thanh /thuoc-abc
  add_filter('request', function( $vars ) {
    global 
  $wpdb;
    if( ! empty( 
  $vars['pagename'] ) || ! empty( $vars['category_name'] ) || ! empty( $vars['name'] ) || ! empty( $vars['attachment'] ) ) {
       
  $slug = ! empty( $vars['pagename'] ) ? $vars['pagename'] : ( ! empty( $vars['name'] ) ? $vars['name'] : ( !empty( $vars['category_name'] ) ? $vars['category_name'] : $vars['attachment'] ) );
       
  $exists $wpdb->get_var$wpdb->prepare"SELECT t.term_id FROM $wpdb->terms t LEFT JOIN $wpdb->term_taxonomy tt ON tt.term_id = t.term_id WHERE tt.taxonomy = 'product_cat' AND t.slug = %s" ,array( $slug )));
       if( 
  $exists ){
          
  $old_vars $vars;
          
  $vars = array('product_cat' => $slug );
          if ( !empty( 
  $old_vars['paged'] ) || !empty( $old_vars['page'] ) )
             
  $vars['paged'] = ! empty( $old_vars['paged'] ) ? $old_vars['paged'] : $old_vars['page'];
          if ( !empty( 
  $old_vars['orderby'] ) )
             
  $vars['orderby'] = $old_vars['orderby'];
          if ( !empty( 
  $old_vars['order'] ) )
             
  $vars['order'] = $old_vars['order'];
       }
    }
    return 
  $vars;
  });
  Bước 2: cấu hình lại url permalink của web như hình sau:
  • Cài đặt -> Đường dẫn tĩnh
  remove-product-category-slug-product-khoi-san-pham-woocommerce.jpg
   
  Chỉnh sửa cuối: 7/8/23


Chủ để tương tự : Xóa slug
Diễn đàn Tiêu đề Date
Mã nguồn mở Wordpress Xóa Product Category Slug trong Worpdress như thế nào? 27/12/20
Mã nguồn mở Wordpress Xóa trang Shop/Cửa hàng trên website và map seo yoast woocommerce wordpress 9/8/23
Mã nguồn mở Wordpress Remove xóa Lost Password quên mật khẩu trên Wordpress? 7/12/22
Mã nguồn mở Wordpress Thêm số điện thoại, xóa url và chặn spam link trong commnet worpdress 1/9/22
Mã nguồn mở Wordpress Xóa tất cả link, url liên kết trong bài viết post wordpress như thế nào? 25/8/21